Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 371/2017Usnesení NS ze dne 28.11.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.ND.371.2017.1
Dotčené předpisy

§ 28 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 35 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 45 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 371/2017-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, identifikační číslo osoby 25788001, proti povinnému J. T., o žádosti o pověření a nařízení exekuce pro 6 567,67 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 10342/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 10342/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Dne 30. 3. 2017 byl soudnímu exekutorovi JUDr. Marcelu Smékalovi, se sídlem v Praze 4, Michelská 1326/62, doručen exekuční návrh oprávněné k vymožení její peněžité pohledávky za povinným ve výši 6 567,67 Kč, soudního poplatku ve výši 263 Kč a nákladů předcházejícího řízení ve výši 3 146 Kč. Dne 11. 4. 2017 požádal jmenovaný soudní exekutor Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 11. 9. 2017, č. j. 11 EXE 10342/2017-17, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 28 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Podle ustanovení § 35 exekučního řádu se exekuční řízení zahajuje na návrh (odstavec 1). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi (odstavec 2). Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a (odstavec 3).

Podle ustanovení § 45 exekučního řádu věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).

Podle ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 252 odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Ze spisu se podává, že povinný je občanem Slovenské republiky a má adresu trvalého pobytu ve Slovenské republice. Není veden v Centrální evidenci obyvatel České republiky ani v evidenci cizinců Ministerstva vnitra České republiky a exekučnímu soudu není znám ani majetek povinného v obvodu soudu.

Poněvadž povinný nemá evidované bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, byl by místně příslušným k projednání a rozhodnutí v této věci soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Skutečnost, zda povinný má na území České republiky majetek, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, případně vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V projednávané věci tak byly splněny podmínky pro předložení věci Nejvyššímu soudu v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, a podmínky místní příslušnosti zde chybějí nebo je nelze zjistit.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Chomutově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. 11. 2017

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru