Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 368/2020Usnesení NS ze dne 31.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.ND.368.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.

§ 45 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 368/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Miroslava Galluse v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému J. R., narozenému XY, bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 816/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Určuje se, že věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 816/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, podal dne 22. 5. 2020 u Okresního soudu v Hodoníně žádost o pověření a nařízení exekuce pro pohledávku ve výši 24 096,46 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 15. 7. 2019, č. j. 10 C 263/2018-53. Exekutor tak učinil na základě exekučního návrhu oprávněné.

Usnesením ze dne 1. 7. 2020, č. j. 51 EXE 816/2020-23, Okresní soud v Hodoníně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Usnesení odůvodnil tím, že chybějí podmínky pro určení místní příslušnosti, neboť povinný je fyzickou osobou, která podle výsledku šetření není občanem České republiky, nemá na území České republiky místo svého trvalého pobytu ani zde nemá evidováno místo pobytu cizince, a není známo ani místo, kde by se mohl nacházet jeho majetek.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože povinný nemá na území České republiky místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu podle druhu pobytu cizince, byl by místně příslušným k projednání a rozhodnutí v této věci soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Skutečnost, zda povinný má na území České republiky majetek, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, případně vyjde najevo až činností soudem pověřeného exekutora v rámci provádění exekuce [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 4/2013“)]. Ostatně ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud. Jestliže tedy ve věci již probíhá řízení a procesní soud vysloví svou místní nepříslušnost a postupem podle § 105 odst. 2 o. s. ř. věc předloží Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, nemá Nejvyšší soud jinou možnost, než takový soud určit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto určil soudem příslušným k projednání a rozhodnutí věci Okresní soud v Hodoníně, u něhož bylo řízení zahájeno, a to s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení (srov. výše citované R 4/2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 8. 2020

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru