Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 351/2019Usnesení NS ze dne 18.09.2019

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:32.ND.351.2019.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 351/2019-55

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v právní věci žalobkyně Z. V., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Blankou Schöblovou, advokátkou se sídlem v Brně, Jaselská 205/25, proti žalované GEMINI oční klinice a. s., se sídlem v Průhonicích, U Křížku 572, identifikační číslo osoby 26906295, zastoupené JUDr. Pavlem Vyroubalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Palackého 168, o náhradu škody a imateriální újmy způsobené poskytovatelem zdravotnických služeb, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 16 C 48/2019, o návrhu žalované na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 16 C 48/2019 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Okresního soudu Praha-západ se žalobkyně domáhá zaplacení částek 6 000 Kč a 15 000 Kč na náhradu škody, částky 100 000 Kč za vytrpěné bolesti a částky 900 000 Kč za ztížení společenského uplatnění.

Podáním ze dne 12. 4. 2019 žalovaná navrhla, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu ve Zlíně, s odůvodněním, že pracoviště, v němž byl proveden předmětný zákrok (při němž údajně žalobkyni vznikla škoda a nemateriální újma), i bydliště žalobkyně a bydliště svědků se nachází ve Zlíně. Přikázáním věci Okresnímu soudu ve Zlíně by se tedy podle jejího názoru snížily náklady řízení i časová náročnost.

Žalobkyně s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně nesouhlasila, svůj nesouhlas řádně odůvodnila ve vyjádření k návrhu na delegaci.

Podle ustanovení § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušenému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu Praha-západ a Okresnímu soudu ve Zlíně návrh na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že není důvodný.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze v ojedinělých případech, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudů a soudce stanoví zákon (článek 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně opodstatňovaly průlom do tohoto ústavního principu (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).

V situaci, kdy sídlo žalované je v obvodu místně příslušného soudu, není adekvátním důvodem delegace podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. tvrzení, že v obvodu soudu, jemuž má být věc delegována, se nachází bydliště žalobkyně, bydliště svědků a pracoviště, v němž byl proveden předmětný zákrok. Důvody uváděné žalovanou pro delegaci vhodnou nepovažuje Nejvyšší soud za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nejde o skutečnosti nikterak výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci.

Předně není správné tvrzení žalované, že bydliště žalobkyně se nachází ve Zlíně, neboť se nachází ve více než 60 km vzdáleném Rožnově pod Radhoštěm. Zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení musí překonat mezi místem bydliště a sídlem soudu větší vzdálenost, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Stejně tak skutečnost, že případní svědci mají bydliště v obvodu soudu, jemuž žalovaná navrhuje věc z důvodu vhodnosti přikázat, takovou závažnou okolnost nepředstavuje, neboť provedení výslechu svědků lze řešit cestou dožádání podle ustanovení § 39 o. s. ř. Dále bylo nutno přihlédnout též k tomu, že žalobkyně s přikázáním věci nesouhlasila.

Nejvyšší soud proto návrhu žalované nevyhověl a věc Okresnímu soudu ve Zlíně k projednání a rozhodnutí nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 9. 2019

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru