Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 330/2017Usnesení NS ze dne 24.10.2017

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.ND.330.2017.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 o. s. ř.

§ 14 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 330/2017-338

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně BULANA společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.), se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 207/9, identifikační číslo osoby 47666757, zastoupené JUDr. Janem Dobrovolným, advokátem se sídlem ve Valašském Meziřící, Náměstí 75/15, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, identifikační číslo osoby 00025429, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, identifikační číslo osoby 69797111, o zaplacení částky 5 350 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 78/2008, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího soudu JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Simona uplatněné žalobkyní v řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2017, č. j. 30 Co 455/2016-310, vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3533/2017, takto:

Soudci Nejvyššího soudu JUDr. František Ištvánek a JUDr. Pavel Simon nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3533/2017.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek ze dne 9. 6. 2016, č. j. 41 C 78/2008-288, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu o zaplacení částky 5 350 000 Kč a rozhodl o nákladech řízení (první výrok), a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3533/2017 a rozhodovat o ní přísluší senátu občanskoprávního a obchodního kolegia tohoto soudu určenému rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2017, složenému ze soudců JUDr. Františka Ištvánka, JUDr. Pavla Simona a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D.

V přípise ze dne 17. 8. 2017, doručeném Nejvyššímu soudu dne 21. 8. 2017, dovolatelka vznesla námitku podjatosti předsedy senátu JUDr. Františka Ištvánka a soudce JUDr. Pavla Simona s odůvodněním, že v projednávané věci již bylo dvakrát rozhodováno Nejvyšším soudem, nejprve rozsudkem ze dne 11. 5. 2011, č. j. 28 Cdo 4035/2009-74, a v druhém dovolacím řízení rozsudkem ze dne 8. 9. 2015, č. j. 30 Cdo 237/2014-234, který vydal senát složený ze soudců JUDr. Františka Ištvánka, JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Simona. Druhý rozsudek dovolatelka považuje za nesprávný věcně i formálně pro jeho rozpor s prvním rozsudkem a z důvodu, že věc nebyla předána k rozhodnutí velkému senátu Nejvyššího soudu, čímž mělo dojít k porušení jejího práva na spravedlivý proces. V těchto skutečnostech spatřuje důvod pochybovat o nepodjatosti jmenovaných dvou soudců, kteří se podíleli na vydání druhého rozsudku, pro jejich poměr k věci.

JUDr. František Ištvánek ve vyjádření k námitce podjatosti uvedl, že není v žádném poměru k věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3533/2017, k jejím účastníkům či zástupcům a nepodílel se ani na vyřizování této věci u soudů nižších stupňů.

JUDr. Pavel Simon ve vyjádření uvedl, že k účastníkům řízení vedeného u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3533/2017, ani k věci samotné nemá žádný vztah a nejsou mu známy žádné okolnosti zakládající pochybnost o jeho nepodjatosti.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

V souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2017 byla věc o vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3533/2017 předložena senátu č. 32.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Pochybnosti o nepodjatosti jmenovaných soudců dovolatelka dovozuje z jejich postupu v předchozím dovolacím řízení o projednávané věci a z předchozího rozsudku Nejvyššího soudu, na jehož vydání se podíleli. Tyto okolnosti, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., samy o sobě nemohou být důvodem pro jejich vyloučení z projednávání a rozhodování dané konkrétní věci.

Z obsahu námitky podjatosti ani z vyjádření dotčených soudců pak nevyplývají žádné objektivní skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že soudci JUDr. František Ištvánek a JUDr. Pavel Simon nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3533/2017.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2017

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru