Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 195/2013Usnesení NS ze dne 26.09.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.ND.195.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 195/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11, identifikační číslo osoby 60197609, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, proti žalované V. V., o zaplacení částky 1,859.853,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 25 C 216/2011, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 25 C 216/2011, se podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Plzeň - město.

Odůvodnění:

Dne 1. srpna 2011 podala žalobkyně u Okresního soudu Plzeň - město žalobu o zaplacení částky 1,859.853,70 Kč s příslušenstvím proti žalované, u níž uvedla bydliště na adrese.

Okresní soud Plzeň – město po zjištění, že žalovaná se na adrese uvedené v žalobě nezdržuje (č. l. 47) a od 13. února 2008 je přihlášena k trvalému pobytu na adrese, provedl šetření stran faktického pobytu žalované prostřednictvím úřadu práce, okresní správy sociálního zabezpečení a centrální evidence vězňů, aniž by se podařilo zjistit, kde se žalovaná zdržuje. Proto usnesením ze dne 31. října 2012, č. j. 25 C 216/2011-84, vyslovil podle ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) svoji místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu Plzeň – jih jako soudu místně příslušnému. Okresní soud Plzeň – jih s postoupením věci nesouhlasil a Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 17. května 2013, č. j. 46 Nc 1272/2012-93, rozhodl, že jeho nesouhlas je důvodný, neboť místní příslušnost soudu nelze založit pouze na formálním zjištění trvalého pobytu žalované a negativním zjištění adresy žalované v obvodu Okresního soudu Plzeň - město; usnesení nabylo právní moci dne 20. června 2013. Okresní soud Plzeň – město následně věc podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné skutečnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Ze spisového materiálu se podává, že přes šetření provedená Okresním soudem Plzeň – město se nepodařilo zjistit, kde měla žalovaná v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se zdržovala s úmyslem zdržovat se tam trvale) nebo kde se zdržovala, ani žádný kontakt na její osobu, který by umožnil získat relevantní informace o jejím faktickém pobytu v rozhodném období.

Nejvyšší soud proto shledal podmínky pro postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. splněnými a z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení věc přikázal k projednání a rozhodnutí soudu, u něhož bylo řízení zahájeno, tedy Okresnímu soudu Plzeň - město.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru