Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 15/2014Usnesení NS ze dne 08.04.2014

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:32.ND.15.2014.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 o. s. ř.

§ 14 odst. 4 o. s. ř.

§ 16 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 15/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce TRÁVNÍKY, bytového družstva, se sídlem v Otrokovicích, Příčná 1541, PSČ 765 02, identifikační číslo osoby 00 04 88 52, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, identifikační číslo osoby 00 02 54 29, o peněžité zadostiučinění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 185/2011, v řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2013, č. j. 68 Co 516/2012-49, vedeném u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 30 Cdo 2104/2013, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího soudu, takto:

Soudci Nejvyššího soudu JUDr. František Ištvánek a JUDr. Pavel Simon nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 2104/2013.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2013,

č. j. 68 Co 516/2012-49, podal žalobce dovolání, v němž vznesl i námitku podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu JUDr. Františka Ištvánka, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Simona a navrhl, aby tito soudci byli vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci.

Pochybnosti o nepodjatosti jmenovaných soudců v dané věci podle žalobce vyplývají z jejich rozhodování v jiné věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 2434/2010. Dovolatel má za to, že bude-li stejný senát posuzovat přípustnost dovolání, bude porušen zákon jako ve věci sp. zn. 30 Cdo 2434/2010, v níž tento senát, ačkoli dospěl k jinému právnímu závěru než občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu ve stanovisku ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010 (jde o stanovisko uveřejněné pod číslem 58/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nepředal věc velkému senátu podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Dovolatel je toho názoru, že bude-li třeba právní otázku (vymezenou v dovolání) posuzovat ve smyslu ustanovení § 237 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) jinak, bude senát 30 Cdo zaujatý a ve střetu zájmů, neboť si lze těžko představit, že by „uznal svou chybu a dospěl by k jinému názoru“.

Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 2104/2013 a rozhodovat o ní přísluší senátu občanskoprávního kolegia tohoto soudu určenému rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2013 složenému ze soudců JUDr. Pavla Simona, JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D.

Soudci Nejvyššího soudu, členové senátu č. 30, kterých se námitka podjatosti týká, tj. JUDr. František Ištvánek a JUDr. Pavel Simon ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že nemají žádný vztah k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty druhé o. s. ř. o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

V souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2014 byla věc o vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 2104/2013 předložena senátu občanskoprávního kolegia č. 32.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Pochybnosti o nepodjatosti ve výroku jmenovaných soudců žalobce dovozuje z okolností v jejich rozhodování v jiných právních věcech, právně obdobných s danou konkrétní věcí. Tyto okolnosti, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., samy o sobě nemohou být důvodem pro jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí v dané konkrétní věci, a to ani v případě, že by snad námitka nesprávného postupu v obdobné věci byla opodstatněná. Jmenovaní soudci, jak vyplývá z jejich vyjádření, nemají žádný (z hlediska jejich možného vyloučení z projednávání a rozhodnutí o dovolání) právně relevantní vztah k dané konkrétní věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům. Nejsou tedy dány žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit jejich osobní zájem na výsledku daného sporu a pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Proto bylo rozhodnuto, že soudci uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 2104/2013.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. dubna 2014

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru