Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 142/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013

HeslaExekuce
Příslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.ND.142.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 142/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci oprávněné J. M., zastoupené JUDr. Yvonou Malířovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Jaselská 940/23, PSČ 602 00, proti povinnému STAY ACTIVE INC., se sídlem P. O. BOX 1312, Victoria, Mahé, Seychelská republika, registrační číslo 000093237, o návrhu na nařízení exekuce pro částku 6.120,- Kč, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 28 EXE 569/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 28 EXE 569/2013 projedná a rozhodne Okresní soud Brno - venkov.

Odůvodnění:

Exekutor Mgr. J. C., podal Okresnímu soudu Brno - venkov žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 6.120,- Kč. Návrh na nařízení exekuce byl doručen dne 13. března 2013 do Exekutorského úřadu Brno - město.

Okresní soud Brno - venkov usnesením ze dne 17. dubna 2013, č. j. 28 EXE 569/2013-16, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu. Dospěl k závěru, že nařízení exekuce na základě usnesení téhož soudu ze dne 26. září 2012, č. j. 7 EC 483/2011-21, je v pravomoci soudů České republiky, avšak podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný má sídlo v Seychelské republice.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Místně příslušným exekučním soudem je podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále „exekuční řád“), soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušné všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá sídlo na území České republiky. Již v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, pak Nejvyšší soud vyložil, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Protože předpoklady pro určení místní příslušnosti způsobem upraveným v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou splněny, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud

Brno - venkov.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2013

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru