Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 141/2013Usnesení NS ze dne 18.06.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.ND.141.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 141/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce Ing. T. H., zastoupeného JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pellicova 29/8a, proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o vypořádání za nemovitý majetek, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 4 C 47/2012, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 4 C 47/2012 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 26. listopadu 2010 u Obvodního soudu pro Prahu 7 se původní žalobce (Ing. O. H., zemřelý 31. prosince 2011) domáhal vypořádání za nemovitý majetek podle zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území P. R. v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.

Usnesením ze dne 12. května 2011, č. j. 29 C 402/2010-19a, Obvodní soud pro Prahu 7 vyslovil nedostatek místní příslušnosti s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu ve Znojmě. K odvolání žalované Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. března 2012, č. j. 22 Co 2/2012-30, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Přípisem ze dne 9. dubna 2013 předložil Okresní soud ve Znojmě věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 7, které odůvodnil tím, že Obvodní soud pro Prahu 7 se danou problematikou již zabývá ve 41 typově obdobných věcech, má ji nastudovanou a v řadě věcí meritorně rozhodl, a to i pravomocně.

Žalobce s návrhem na delegaci věci k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 souhlasí.

Žalovaná uvedla, že ve věci nejsou dány žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7, není proto přesvědčena, že by tak věc byla projednána hospodárněji a rychleji, a proto s navrhovanou delegací nesouhlasí.

Podle ustanovení § 12 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu ve Znojmě, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2012, č. j. 22 Co 2/2012-30, ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 12. května 2011, č. j. 29 C 402/2010-19a, a Obvodnímu soudu pro Prahu 7, jemuž má být věc přikázána, návrh Okresního soudu ve Znojmě na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že v dané věci nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci. Není přitom vyloučeno přihlédnout k mimořádným poměrům účastníků řízení, k obtížím, s nimiž je pro ně spojeno dosažení místně příslušného soudu apod. Při úvaze, do jaké míry je vhodné vyhovět návrhu opřenému o takové důvody, je však třeba stejně pečlivě posuzovat, zda delegováním věci jinému soudu nedojde pouze k tomu, že se obdobným způsobem ztíží postavení druhého účastníka (srov. shodně Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I., II. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 72).

Okolnosti, na které poukazuje Okresní soud ve Znojmě, nelze považovat za dostatečně závažné důvody, jež by odůvodňovaly přikázání věci jinému než příslušnému soudu. Skutečnost, že u Obvodního soudu pro Prahu 7 je v současné době vedeno více dalších soudních sporů o vypořádání za nemovitý majetek podle zákona č. 212/2009 Sb., a soudci jmenovaného soudu jsou seznámeni s předmětnou problematikou, tak závažnou okolnost, aby na jejím základě mohla být založena výjimka z principu zákonného soudce, nepředstavuje. Navíc je třeba přihlédnout k tomu, že žalovaná s návrhem na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7 nesouhlasí.

Za situace, kdy Nejvyšší soud neshledal žádný závažný důvod jak z hlediska účastníků řízení, tak především z hlediska požadavku rychlosti a hospodárnosti řízení, který by delegaci věci jinému soudu opodstatňoval, návrhu Okresního soudu ve Znojmě na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7 podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. června 2013

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru