Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 10/2018Usnesení NS ze dne 26.02.2018

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:32.ND.10.2018.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 o. s. ř.

§ 14 odst. 4 o. s. ř.

§ 16 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 10/2018-246

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobců a) I. D., a b) L. N., obou zastoupených Mgr. Martou Bučkovou, advokátkou se sídlem v Uherském Hradišti, Jiřího z Poděbrad 592, PSČ 686 01, o ustanovení zástupce pro řízení, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 25 Nc 102/2017, o námitce podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu, uplatněné žalobci v řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 25. 5. 2017, č. j. 69 Co 252/2017-153, takto:

I. Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Simon, JUDr. František Ištvánek a Mgr. Vít Bičák nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5384/2017.

II. K námitce podjatosti soudců Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M. uplatněné žalobci v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5384/2017, se jako k nepřípustné nepřihlíží.

Odůvodnění:

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 18. 4. 2017, č. j. 25 Nc 102/2017-132, zamítl žádost žalobců o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. K odvolání žalobců Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 25. 5. 2017, č. j. 69 Co 252/2017-153, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali žalobci dovolání, věc byla Nejvyššímu soudu předložena dne 8. 11. 2017 a dovolací řízení je vedeno pod sp. zn. 30 Cdo 5384/2017.

K projednání dovolání a rozhodnutí o dovolání je podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu pro rok 2017 příslušný senát č. 30 tohoto soudu složený ze soudců JUDr. Pavla Simona, JUDr. Františka Ištvánka a Mgr. Víta Bičáka.

Podáním ze dne 30. 11. 2017, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, a doplněným podáním ze dne 11. 12. 2017, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, dovolatelé vznesli námitku podjatosti proti soudcům senátu č. 30 Nejvyššího soudu, jmenovitě proti soudcům JUDr. Pavlu Simonovi, JUDr. Františku Ištvánkovi, Mgr. Vítu Bičákovi, JUDr. Pavlu Pavlíkovi, JUDr. Pavlu Vrchovi a JUDr. Bohumilu Dvořákovi, Ph.D., LL.M.

Důvody k pochybnostem o nepodjatosti jmenovaných soudců Nejvyššího soudu dovolatelé spatřují v předešlé rozhodovací činnosti senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu, konkrétně odkazují na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 30 Cdo 133/2017, ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4467/2015, ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5318/2015, ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3302/2017, ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. 30 Cdo 578/2017, ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1787/2016, ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5403/2016 a ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5405/2016 (jež jsou, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu zde citovaná, dostupná na http://www.nsoud.cz), a uvádějí, že v žádném z těchto řízení nebyli úspěšní, přestože jsou toho názoru, že úspěšní být měli.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

V souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2018 byla věc o vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5384/2017 předložena senátu č. 32.

JUDr. Pavel Simon uvedl, že nemá žádný vztah k účastníkům řízení ani k věci samotné a nejsou mu známy žádné okolnosti zakládající pochybnost o jeho nepodjatosti.

JUDr. František Ištvánek k námitce podjatosti uvedl, že není v žádném poměru k věci, účastníkům a jejich zástupcům a ani se nepodílel na vyřizování věci u soudů nižších stupňů.

Mgr. Vít Bičák uvedl, že si není vědom žádných skutečností, které by zakládaly jeho poměr k věci, účastníkům řízení či k jejich zástupcům a necítí se být podjatý.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Pochybnosti o nepodjatosti soudců JUDr. Pavla Simona, JUDr. Františka Ištvánka a Mgr. Víta Bičáka dovolatelé dovozují z okolností jejich rozhodování v jiných právních věcech. Tyto okolnosti, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., však samy o sobě nemohou být důvodem pro jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí v dané konkrétní věci. Podle vyjádření jmenovaných soudců nemají žádný (z hlediska jejich možného vyloučení z projednávání dovolání a rozhodnutí o nich) právně relevantní vztah k dané konkrétní věci či k účastníkům řízení a poznatky o tom, že by tu takový vztah mohl být, nevyšly ani jinak najevo. Nejsou tedy dány žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit jejich osobní zájem na výsledku daného sporu a pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že tito soudci nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5384/2017.

Požadavek, aby ve věci jednal a rozhodoval soudce, u něhož není důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, se z povahy věci může týkat jen soudců, kterým věc náleží podle pravidel stanovených rozvrhem práce soudu. Z toho vyplývá, že námitku podjatosti lze uplatnit jen ve vztahu k těm soudcům, kteří jsou určeni ve věci rozhodovat; k námitce směřující proti jiným soudcům téhož senátu soud rozhodující o námitce podjatosti nepřihlíží (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2007, sp. zn. 33 Nd 107/2007).

Dovolatelé své výhrady směřují jmenovitě i proti soudcům JUDr. Pavlu Pavlíkovi, JUDr. Pavlu Vrchovi a JUDr. Bohumilu Dvořákovi, Ph.D., LL.M., kteří podle rozvrhu práce nejsou určeni k rozhodování o dovolání ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5384/2017. Ve vztahu k nim je tedy námitka podjatosti úkonem, který není za řízení přípustný a k němuž se nepřihlíží (§ 41a odst. 3 o. s. ř.), když nemůže mít žádný vliv na probíhající řízení o dovolání. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že se k této námitce nepřihlíží.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. 2. 2018

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru