Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 903/2020Usnesení NS ze dne 25.03.2021

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:32.CDO.903.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 240 odst. 1 o. s. ř.

§ 107a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 903/2020-220

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobce JUDr. J P., soudního exekutora se sídlem XY, identifikační číslo osoby IX, zastoupeného JUDr. Janem Nemanským, advokátem se sídlem v Praze, Těšnov 1059/1, proti žalované Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9 – Vysočanech, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem v Plzni, Vlastina 602/23, o zaplacení částky 60 772 855 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 122/2017, o dovoláních žalobce a Institutu řešení pohledávek s. r. o., se sídlem v Rokycanech – Středu, Gottliebova 34, PSČ 337 01, identifikační číslo osoby 08248559, zastoupené JUDr. Josefem Pelechem, Ph.D., advokátem se sídlem v Plzni, Kardinála Berana 1157/32, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2019, č. j. 21 Co 326/2019-178, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Dovolání Institutu řešení pohledávek s. r. o. se odmítá.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 7. 10. 2019, č. j. 15 C 122/2017-150, kterým byl zamítnut návrh žalobce, aby společnost Institut řešení pohledávek s. r. o., se sídlem v Rokycanech – Střed, Gottliebova 34, PSČ 337 01, identifikační číslo osoby 08248559, vstoupila do řízení na místo žalobce.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které posléze podáním ze dne 18. 3. 2021 vzal zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele předsedou senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Zbývá posoudit dovolání Institutu řešení pohledávek s. r. o.

Dovolání je oprávněn podat toliko účastník řízení (srov. § 240 odst. 1 větu první o. s. ř.).

Podle § 107a o. s. ř. má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 (odstavec 1). Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány (odstavec 2).

V projednávané věci soudy nižších stupňů návrhu žalobce podle § 107a o. s. ř. nevyhověly a společnost Institut řešení pohledávek s. r. o. se tedy účastníkem řízení nestala.

Nejvyšší soud proto dovolání této společnosti předsedou senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) odmítl podle § 218 písm. b) o. s. ř. ve spojení s § 243c odst. 3 věty první o. s. ř., neboť bylo podáno neoprávněnou osobou.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř., jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 3. 2021

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru