Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 593/2020Usnesení NS ze dne 20.03.2020

HeslaPoplatky soudní
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.593.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1741/20


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 593/2020-380

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobkyně Pražská energetika, a. s., se sídlem v Praze 10, Vršovice, Na hroudě 1492/4, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 60193913, proti žalované „STAVREMO s. r. o.“ v likvidaci, se sídlem v Praze 5, Podbělohorská 739, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 61246034, zastoupené JUDr. Annou Horákovou, advokátkou, se sídlem v Praze, Sokolovská 32/22, o zaplacení částky 133 281 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 36 Cm 137/2007, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 12. 2019, č. j. 2 Cmo 140/2019-369, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2019, č. j. 36 Cm 137/2007-357, kterým bylo pro překážku věci pravomocně rozhodnuté zastaveno řízení o návrhu žalované na osvobození od soudních poplatků ze dne 29. 10. 2018.

Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se pro dovolací řízení uplatní - v souladu s bodem 1 článku II části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. dovolání není podle § 237 o. s. ř. přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku.

Právě o tento případ jde v posuzované věci, dovolání žalované tedy není objektivně přípustné.

Na tomto závěru nemůže nic změnit ani nesprávné poučení odvolacího soudu, podle něhož je dovolání přípustné za podmínek stanovených v § 237 o. s. ř., neboť nesprávné poučení odvolacího soudu o možnosti podat dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002, sp. zn. 29 Odo 523/2002, uveřejněné pod číslem 32/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 tamtéž, a z poslední doby např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2016, sp. zn. 32 Cdo 955/2016, ze dne 26. 7. 2016, sp. zn. 32 Cdo 2067/2016, či ze dne 10. 9. 2019, sp. zn. 32 Cdo 2587/2019, veřejnosti dostupná na www.nsoud.cz).

Nejvyšší soud proto dovolání žalované podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Nad rámec uvedeného je vhodné poznamenat, že soud prvního stupně nepochybil, předložil-li spis dovolacímu soudu, aniž rozhodl o žádosti dovolatelky o „prominutí soudního poplatku“ za dovolání, doručené mu dne 28. 1. 2020, neboť shora citovaným zákonem č. 296/2017 Sb. bylo s účinností od 30. 9. 2017 do § 4 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vloženo nové ustanovení pod písm. i), podle něhož v případě odmítnutí dovolání pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř. vzniká poplatková povinnost až uložením povinnosti zaplatit soudní poplatek. Podle § 7 odst. 1 věta druhá zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je poplatek v takovém případě splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, jímž byla povinnost poplatek zaplatit uložena. O poplatkové povinnosti přísluší rozhodnout soudu prvního stupně.

O nákladech tohoto dovolacího řízení rozhodnou soudy v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 3. 2020

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru