Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 5146/2016Usnesení NS ze dne 17.01.2017

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.5146.2016.1
Dotčené předpisy

§ 240 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 5146/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobce R. J., zastoupeného JUDr. Barborou Keindl Flakovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Americká 579/17, proti žalované Graceport Investments Limited, se sídlem 1060 Nicosia, Kleomenous 1, Kyperská republika, registrační číslo HE 201097, zastoupené JUDr. Milanem Vašíčkem, MBA, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 710/57, o návrhu na vydání evropského platebního rozkazu na částku 3 285 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 46 EVC 8/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2016, č. j. 18 Co 173/2016-53, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 18. 11. 2015, č. j. 46 EVC 8/2014-30, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 zastavil řízení o návrhu na vydání evropského platebního rozkazu na částku 3 285 000 Kč a rozhodl o nákladech řízení (výrok I.). Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním. V něm pouze uvedl, že ho podává podle § 237 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jehož znění ocitoval, a to s tím, že podrobné odůvodnění dovolání bude dopracováno a zasláno ve lhůtě jednoho týdne od podání dovolání.

Dovolání je neprojednatelné.

Podle § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2). Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do tří měsíců od doručení (odstavec 3).

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241a odst. 3 o. s. ř. důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, že tzv. blanketní dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v § 241b odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud odmítne, přičemž nemůže přihlížet ani k pozdějšímu doplnění dovolání (srov. například též závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 32 Cdo 1740/2010, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Od výše uvedených závěrů nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci.

Jak se podává z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu obsahující poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání i soudu, u něhož se podává, bylo žalobci (jeho zástupkyni) doručeno 1. 8. 2016 (srov. doručenku na č. l. 53 spisu verte). Žalobce (řádně zastoupen pro dovolací řízení) podal proti tomuto usnesení dne 30. 9. 2016 tzv. blanketní dovolání s tím, že ho odůvodní do jednoho týdne od podání dovolání. V dovolání zcela chybí údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí napadá, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti a důvod dovolání. Lhůta pro podání dovolání dovolateli uplynula dne 3. 10. 2016 (srov. § 57 odst. 2 větu první a druhou o. s. ř.), v této lhůtě nebylo dovolání doplněno. K doplnění dovolání, které dovolatel učinil podáním ze dne 4. 10. 2016 a které bylo téhož dne Nejvyššímu soudu doručeno, dovolací soud nepřihlížel, neboť dovolatel tak učinil až po uplynutí lhůty k podání dovolání (srov. § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.).

Za situace, kdy zákonná dvouměsíční lhůta stanovená v § 241b odst. 3 o. s. ř. k případnému doplnění dovolání dovolateli uplynula, staly se tímto marným uplynutím lhůty vady dovolání neodstranitelnými a dovolání žalobce trpí vadami, které brání dalšímu pokračování dovolacího řízení.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 o. s. ř. pro vady odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. ledna 2017

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru