Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 4844/2017Usnesení NS ze dne 29.11.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.4844.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 960/18
soudce zpravodaj JUDr. Jaroslav Fenyk


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 4844/2017-185

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně BNP Paribas Personal Finance, se sídlem v Paříži, 1 boulevard Haussmann, Francouzská republika, registrační číslo 542097902, podnikající na území České republiky prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 3208/5, identifikační číslo osoby 03814742, zastoupené JUDr. Michaelou Fuchsovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 1, Voršilská 130/10, proti žalovaným 1) L. K., a 2) M. K., o zaplacení částky 149 511 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 118 C 103/2014, o dovolání žalovaných 1) a 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2017, č. j. 15 Co 85/2017-163, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 11. 2015, č. j. 15 Co 359/2015-107, potvrdil usnesení ze dne 29. 4. 2015, č. j. 118 C 103/2014-88, v rozsahu výroku II., kterým Okresní soud ve Frýdku-Místku zamítl žádost žalovaných o ustanovení zástupce z řad advokátů datovanou dnem 10. 2. 2015. Dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud usnesením ze dne 28. 6. 2016, č. j. 32 Cdo 2266/2016-124, odmítl.

Následně žalovaní podáním ze dne 26. 1. 2017 opětovně požádali o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků.

Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 3. 2. 2017, č. j. 118 C 103/2014-154, řízení o této žádosti žalovaných ze dne 26. 1. 2017 o ustanovení zástupce z řad advokátů zastavil. V odůvodnění uvedl, že rozhodnutí ze dne 29. 4. 2015, č. j. 118 C 103/2014-88, zakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté a není tedy splněna jedna ze základních podmínek řízení.

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Přitakal jeho závěru, že je dána překážka věci pravomocně rozhodnuté, a zdůraznil, že žalovaní v této nové žádosti netvrdili, že by od rozhodnutí o jejich předchozí žádosti o ustanovení zástupce došlo ke změně jejich osobních a zdravotních poměrů.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, v němž požádali o osvobození od soudního poplatku za dovolání a o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 28. 7. 2017, č. j. 118 C 103/2014-173, doručeným oběma žalovaným dne 4. 8. 2017, Okresní soud ve Frýdku-Místku vyzval žalované, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání. Současně je poučil, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení usnesení nedostatek povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Ke zhojení nedostatku povinného zastoupení přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.

Nejvyšší soud projednal dovolání a rozhodl o něm - v souladu s bodem 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony - podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Směřuje-li dovolání účastníka, který není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení odvolacího soudu, kterým odvolací soud ve spojení s usnesením soudu prvního stupně rozhodoval o žádosti účastníka o ustanovení zástupce z řad advokátů, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro dovolací řízení, posoudil Nejvyšší soud jako soud dovolací. Postup, jímž by tuto otázku znovu posoudil soud prvního stupně, by totiž vedl k neukončenému řetězci rozhodnutí o (ne)ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dospěje-li Nejvyšší soud v takové situaci k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Podle ustanovení § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka, nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Usnesením, jímž zamítne žádost účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků, je soud vázán (§ 170 odst. 1 o. s. ř.); nejde totiž o usnesení, kterým se upravuje vedení řízení (§ 170 odst. 2 o. s. ř.). Později podané (nové) žádosti téhož účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků může soud vyhovět jen tehdy, změní-li se u účastníka (žadatele) poměry, z nichž soud vycházel v původním (zamítavém) rozhodnutí pro účely právního posouzení původní žádosti. V případě, že po pravomocném zamítnutí návrhu na přiznání osvobození od soudních poplatků nedojde ke změně poměrů, soud zastaví řízení o dalším návrhu téhož účastníka na přiznání osvobození od soudních poplatků pro překážku věci pravomocně rozhodnuté (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněné pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Uvedené závěry se uplatní rovněž při posuzování později podané (nové) žádosti účastníka o ustanovení zástupce z řad advokátů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1763/2017, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Žalovaní v odůvodnění své žádosti ze dne 26. 1. 2017 toliko uvádějí, že jsou „velice těžce nemocní invalidní důchodci včetně těžce nemocného pohybového ústrojí“. Tuto skutečnost přitom již tvrdili v „Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“ v souvislosti se svou žádostí ze dne 10. 2. 2015 (srov. č. l. 57 a 63 spisu). Jinou právně relevantní argumentaci jejich žádost ze dne 26. 1. 2017 neobsahuje.

Za těchto okolností je zřejmé, že opakované žádosti žalovaných o ustanovení zástupce nemůže být vyhověno, neboť jde o věc již rozhodnutou a žalovaní tak své právo uplatňují zřejmě bezúspěšně, a z toho důvodu i dovolání proti usnesení odvolacího soudu o zastavení řízení o takové opakované žádosti je zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva. Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudního poplatku za dovolací řízení ani pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání ve smyslu § 138 a § 30 o. s. ř.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání a kdy dovolatelé neodstranili nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. ustanovení § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. 11. 2017

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru