Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 4698/2007Usnesení NS ze dne 31.03.2009

EcliECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.4698.2007.3

přidejte vlastní popisek

32 Cdo 4698/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Faldynem, CSc. v právní věci žalobkyně J. V., zast. JUDr. J. Č., advokátem, proti žalovanému R. M., zast. Mgr. M. P., advokátem, o zaplacení částky 30.517,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 9 C 294/2002, k dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2007, č. j. 27 Co 524/2005-141, o vydání opravného usnesení k usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2008, č. j. 32 Cdo 4698/2007-159, takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2008, č. j. 32 Cdo 4698/2007-159 se opravuje tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.075,75 Kč do tří dnů od právní moci tohoto opravného usnesení k rukám advokáta žalovaného Mgr. M. P.

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2008, č. j. 32 Cdo 4698/2007-159, bylo v předmětné věci rozhodnuto, že dovolání žalobkyně se odmítá (výrok I.) a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (výrok II.)

K výroku o náhradě nákladů řízení požádal žalovaný prostřednictvím svého zástupce o vydání opravného usnesení a přiznání náhrady nákladů za právní zastoupení v dovolacím řízení, když k výzvě okresního soudu podal vyjádření k dovolání ze dne 22. 10. 2007.

Nejvyšší soud konstatoval, že omylem resp. nedopatřením, došlo k uvedené chybě v psaní dotčeného usnesení a proto podle § 164 ve vazbě na § 243c občanského soudního řádu (dále též „ o. s. ř.“) vydal opravné usnesení, jak je uvedeno ve výroku.

Výrok o nákladech dovolacího řízení má oporu v ustanoveních § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a žalovaný má proto právo na náhradu nákladů řízení o dovolání, spočívajících v odměně za právní zastoupení podle § 3 odst. 1 bod 4., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000Sb. ve znění vyhl. č. 277/2006 Sb v částce 3.125,- Kč, dále v paušálu hotových výloh za 1 úkon právní služby – vyjádření k dovolání v částce 300,- Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění vyhl. č. 276/2006 Sb. a v připočtení 19% DPH podle § 137 o. s. ř. ve výši 650,75 Kč, celkem tedy částku 4.075,75 Kč, kterou je žalobkyně povinna zaplatit k rukám advokáta žalovaného.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru