Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 4652/2007Usnesení NS ze dne 10.12.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:32.CDO.4652.2007.1
Dotčené předpisy

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 4652/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně H. C. a.s., zast. JUDr. V. M., advokátem, proti žalovanému M. Š., o zaplacení částky 29.466,09 Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty v částce 1.342,08 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 C 435/2004, o „dovolání“ žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. prosince 2005, č. j. 28 Co 244/2005-57, takto:

I. Řízení o „dovolání“ žalovaného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 12. prosince 2005, č.j. 28 Co 244/2005-57, rozhodl v odvolacím řízení o tom, že v řízení bude na straně žalobkyně pokračováno se společností H. C. a.s., namísto původní žalobkyně H. C. F. a. s.

V podání došlém odvolacímu soudu dne 11. 1. 2006 žalovaný uvedl, že podává „odvolání“, a v záhlaví tohoto podání je uvedeno „číslo usnesení - 28 Co 244/2005 57“, tj. číslo jednací usnesení odvolacího soudu ze dne 12. prosince 2005, kterým soud v průběhu odvolacího řízení rozhodl o procesním nástupnictví na straně žalobkyně.

Jelikož z obsahu podání žalovaného (§ 41 odst. 2 občanského soudního řádu /dále jen: „o. s. ř.“/), doručeného soudu dne 11.1.2006 nelze dovodit, zda jde o procesní úkon, jímž žalovaný napadá rozhodnutí odvolacího soudu o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka (§ 107 o. s. ř.), nebo jímž pouze - i přes označení „odvolání“ - vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím soudu prvního stupně co do lhůty k plnění a povinnosti zaplatit „penále“, odvolací soud vyzval žalovaného usnesením ze dne 11. září 2007, č.j. 28 Co 440/2006-67, aby uvedené nedostatky svého podání odstranil. Taktéž žalovaného poučil (v případě že hodlal podat opravný prostředek) o jeho povinnosti zvolit si pro dovolací řízení svým zmocněncem advokáta. Rovněž jej poučil o následcích nesplnění této výzvy.

Podle § 103 o. s. ř. v návaznosti na § 243c o. s. ř. soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci (podmínky řízení). Takovou podmínkou řízení je i povinné zastoupení advokátem (notářem).

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci žalovaný nedostatek povinného zastoupení advokátem nedoložil ve stanovené 10-ti denní lhůtě, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2008

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru