Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 4222/2010Usnesení NS ze dne 31.01.2012

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:32.CDO.4222.2010.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 5 o. s. ř.

§ 243c o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1489/12 ze dne 30.07.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Jan Musil, CSc.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 4222/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně SOLVE ONE LTD, se sídlem v Londýně W1G 9QR, Suite B, 29 Harley Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 7074315, proti žalované DEMONTA Trade SE, evropské společnosti, se sídlem v Brně, Železná 16, č. p. 492, identifikační číslo osoby 63 49 46 71, zastoupené JUDr. Milanem Kružíkem, CSc., advokátem se sídlem v Brně, Příkop 2a, o zaplacení částky 18,723.062,11 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 44 C 282/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. července 2010, č. j. 47 Co 234/2009-242, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. prosince 2007, č. j. 44 C 282/2005-122, zamítl žalobu o zaplacení částky 18,723.062,11 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalované uložil zaplatit žalobkyni částku 18,723.062,11 Kč s příslušenstvím (první výrok), a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (druhý a třetí výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, opírajíc jeho důvodnost o ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a namítajíc, že právní posouzení věci odvolacím soudem je nesprávné, posoudil-li listinu sepsanou mezi stávajícím dlužníkem a novým dlužníkem a odsouhlasenou věřitelem jako smlouvu o přistoupení k dluhu podle ustanovení § 533 občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“), ačkoli písemná smlouva stávajícího a nového dlužníka je vzhledem k obsahu listiny dohodou o převzetí dluhu, a vyložil-li ustanovení § 531 odst. 2 obč. zák. jako ustanovení o přistoupení k dluhu, přestože toto ustanovení je jen negativním vymezením smlouvy o převzetí dluhu.

Proto navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 5. ledna 2012, doručeným dovolacímu soudu dne 11. ledna 2012, sdělil Mgr. David Metelka, advokát zastupující žalobkyni v řízení, že společnost SOLVE ONE LTD. zanikla po provedení likvidace bez právního nástupce a byla vymazána z rejstříku společností pro Anglii a Wales ke dni 27. prosince 2011. Výmazem z rejstříku společností ztratila způsobilost být účastníkem řízení. K podání připojil v ověřené fotokopii úplný výpis z rejstříku společností pro Anglii a Wales týkající se žalobkyně ze dne 3. ledna 2012 spolu s apostilou a překladem do českého jazyka provedeným tlumočnicí jmenovanou rozhodnutím Krajského soudu v Brně, z něhož vyplývá, že registrátor společností pro Anglii a Wales tímto potvrzuje, že společnost SOLVE ONE LTD., registrační číslo 7074315, byla zapsána jako společnost s ručením omezeným dne 12. listopadu 2009 v souladu se Zákonem o společnostech z roku 2006 a podle záznamů vedených pro tuto společnost byla společnost rozpuštěna dne 27. prosince 2011.

Podle ustanovení § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).

Podle ustanovení § 243c o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a § 95 až § 99 a § 107a o. s. ř. však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.

Žalobkyně je právnickou osobou - společností s ručením omezeným založenou podle práva Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Z rejstříku společností pro Anglii a Wales (Companies House) dovolací soud zjistil, že žalobkyně byla dne 27. prosince 2011 zrušena na základě vlastní žádosti a registrace žalobkyně byla k 27. prosinci 2011 ukončena v souvislosti s ukončením likvidace, a to bez právního nástupce.

Podle ustanovení části 31 (Zánik společnosti a obnovení rejstříku), kapitoly 1., čl. 1003 (Vyškrtnutí na návrh společnosti) Zákona o společnostech (Companies Act) může být z rejstříku společností vyškrtnuto jméno společnosti na její návrh (odstavec 1). Žádost musí podat jménem společnosti její ředitelé či většina ředitelů [odstavec 1 písm. a)] a musí obsahovat předepsané informace [odstavec 1 písm. b)]. Rejstřík musí zveřejnit, že jméno společnosti bylo vyškrtnuto ve Věstníku [(Gazette), odstavec 4], přičemž zveřejněním oznámení ve Věstníku je společnost zrušena (odstavec 5).

Protože žalobkyně ztratila ukončením registrace v rejstříku společností pro Anglii a Wales (Companies House) způsobilost mít práva a povinnosti a rovněž způsobilost být účastníkem řízení, a to bez právního nástupce, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 243c a § 107 odst. 5 věty první o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když dovolací řízení bylo zastaveno, přičemž po zániku žalobkyně zde není subjekt, vůči němuž by bylo možné o náhradě těchto nákladů rozhodnout.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2012

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru