Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 3884/2013Usnesení NS ze dne 18.12.2013

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.3884.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 3884/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně GE Money Auto, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 60112743, zastoupené JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16, PSČ 500 02, proti žalované J. T., o zaplacení částky 24.987,88 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 27 EC 48/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. února 2013, č. j. 15 Co 491/2012-46, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala včasné, jí osobně sepsané dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soud v Praze, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. června 2011, č. j. 27 EC 48/2011-23, kterým bylo žalované uloženo zaplatit žalobkyni částku 24.987,88 Kč s úrokem z prodlení.

Soud prvního stupně vyzval dovolatelku usnesením ze dne 30. května 2013, č. j. 27 EC 48/2011-51, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a podala jeho prostřednictvím řádné dovolání. Současně usnesením ze dne 30. května 2013, č. j. 27 EC 48/2011-52, vyzval dovolatelku k zaplacení soudního poplatku za dovolání. Dovolatelka požádala o osvobození od soudních poplatků, na výzvu k odstranění nedostatku povinného zastoupení však nereagovala. Soud prvního stupně ji proto poté, co jí usnesením ze dne 10. září 2013, č. j. 27 EC 48/2011-62, přiznal osvobození od soudních poplatků, usnesením ze dne 9. října 2013, č. j. 27 EC 48/2011-68, opětovně vyzval ke splnění podmínky povinného zastoupení ve lhůtě 7 dnů od doručení a současně ji poučil jak o následcích nesplnění této výzvy, tak o právu žádat, aby jí byl pro podání dovolání ustanoven na náklady státu zástupce z řad advokátů (podle relace pošty doručeno 14. října 2013 vhozením do domovní schránky).

Nato dovolatelka předložila soudu (podáno na poštu 18. října 2013) listinu s hlavičkou advokáta Mgr. Jana Paparega, se sídlem v Mostě, J. Seiferta 2179/9, označenou jako plná moc a datovanou dnem 17. října 2013, v jejímž tištěném textu je jako zmocnitel uveden P. Ch., a jako zmocněnec Mgr. Jan Paparega, advokát; oba jmenovaní jsou na listině podepsáni. Pod údajem o zmocniteli je rukou doplněno jméno a datum narození dovolatelky a pod podpisem P. Ch. je doplněno její jméno (též rukou) a podpis. Jedná se o tzv. univerzální plnou moc (neomezenou na konkrétní právní věc), zástupčí oprávnění advokáta však je – pokud jde o opravné prostředky – uděleno pouze pro podávání řádných opravných prostředků, tedy nikoliv pro podání dovolání, které je opravným prostředkem mimořádným. Podle úředního záznamu založeného ve spise na č. l. 72 soud prvního stupně učinil dne 6. listopadu 2013 telefonický dotaz u označeného advokáta, který sdělil, že dovolatelku nezná, nikdy ji neviděl a plnou moc k zastupování mu neudělila.

Za těchto okolností nelze předloženou listinu posoudit jako plnou moc, jíž dovolatelka zmocnila jmenovaného advokáta ke svému zastoupení v dovolacím řízení. Dovolání sepsané advokátem ostatně též – ke dni tohoto rozhodnutí - předloženo nebylo.

Podle ustanovení § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba též sepisu dovolání advokátem – srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, sešit č. 6, ročník 2000, pod číslem 64) je podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek je odstranitelný, avšak neodstranění tohoto nedostatku brání vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, ovšem kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. ledna 2007, sp. zn. 20 Cdo 2258/2006, veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Protože ke zhojení nedostatku povinného zastoupení dovolatelky přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle ustanovení § 104 odst. 2 ve spojení s § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2013

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru