Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 3432/2017Usnesení NS ze dne 29.11.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.3432.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 3432/2017-134

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobkyně Intrum Justitia Czech, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27221971, zastoupené JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Lazarská 1718/3, proti žalované L. G., zastoupené JUDr. Radkem Foralem, advokátem, se sídlem v Napajedlích, Masarykovo náměstí 220, o zaplacení částky 19 253,35 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 39 C 121/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 1. 2015, č. j. 28 Co 441/2013-78, ve znění opravného usnesení ze dne 13. 12. 2016, č. j. 28 Co 441/2013-109, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 17. 10. 2013, č. j. 39 C 121/2012-70, ve výroku pod bodem I, jímž Okresní soud ve Zlíně zamítl návrh žalované na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti jeho usnesení ze dne 18. 4. 2013, č. j. 39 C 121/2012-58, kterým nepřiznal žalované osvobození od soudních poplatků a nevyhověl její žádosti o ustanovení advokáta pro toto řízení (první výrok). Ve výroku pod bodem II, jímž bylo zastaveno řízení o opakované žádosti žalované o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta zástupcem žalované, toto rozhodnutí zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil Okresnímu soudu v Zlíně k dalšímu řízení (druhý výrok).

Usnesením ze dne 3. 4. 2015, č. j. 39 C 121/2012-92, Okresní soud ve Zlíně nově rozhodl o opakované žádosti žalované o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů tak, že ve výroku pod bodem II žalované přiznal osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a ve výroku pod bodem III jí ustanovil zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo doručeno obecnému zmocněnci žalované postupem podle § 50 odst. 1 občanského soudního řádu dne 14. 4. 2015.

Podáním datovaným dnem 30. 4. 2015 a předaným k poštovní přepravě dne 4. 5. 2015 napadla žalovaná, zastoupená obecným zmocněncem, v záhlaví označené usnesení odvolacího soudu v rozsahu prvního výroku dovoláním.

Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 4. 4. 2017, č. j. 39 C 121/2012-128, nato žalované přiznal osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a ustanovil jí zástupcem pro sepsání řádného dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 1. 2015, č. j. 28 C 441/2013-78, a pro její zastupování v dovolacím řízení advokáta JUDr. Radka Forala. Toto usnesení, jež bylo ustanovenému advokátovi doručeno dne 10. 4. 2017, nabylo právní moci dne 26. 4. 2017.

Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. článku II, části první, přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. článku II, části první, přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno (§ 241 odst. 4 o. s. ř.). Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí, ovšem kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2007, sp. zn. 20 Cdo 2258/2006, které je, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu zde citovaná, veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Jak vyplývá z § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem), nýbrž dovolání musí být tímto advokátem rovněž sepsáno. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta, popřípadě je-li mu advokát ustanoven soudem až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, číslo sešitu 6, ročník 2000, pod číslem 64, a dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 33 Cdo 4044/2015, ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5827/2016, a ze dne 13. 6. 2016, sp. zn. 32 Cdo 2261/2016). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení dovolatele v dovolacím řízení není splněna.

Soudem ustanovený advokát zůstal v souzené věci nečinný, třebaže mu počínaje dnem 26. 4. 2017 začala běžet dvouměsíční lhůta, během níž měl podané dovolání řádně doplnit (srov. § 241b odst. 3, část věty druhé za středníkem, o. s. ř.), a v zákonné lhůtě, jež uplynula dne 26. 6. 2014, neučinil žádný z kroků, jimiž bylo možno odstranit nedostatek povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, k naplnění zákonného požadavku povinného zastoupení tudíž nedošlo.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nad rámec uvedeného Nejvyšší soud dodává, že z povahy dovolání jako opravného prostředku plyne, že k jeho podání je oprávněn (tzv. subjektivní přípustnost) pouze ten účastník, v jehož poměrech nastala rozhodnutím odvolacího soudu újma odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, číslo sešitu 3, ročník 1998, pod číslem 28, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 23 Cdo 2589/2010, uveřejněné pod číslem 41/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V projednávané věci nebyla uvedeným výrokem dovolatelce způsobena procesní újma, jež by byla zhojitelná v rámci dovolacího řízení, byl-li dovolatelce dodatečně, dokonce ještě před tím, než podala laické dovolání, zástupce z řad advokátů k ochraně jejích zájmů v této věci ustanoven. Dovolání tak bylo již v době jeho podání bezpředmětné.

O nákladech dovolacího řízení rozhodnou soudy v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. 11. 2017

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru