Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 3245/2020Usnesení NS ze dne 22.01.2021

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:32.CDO.3245.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 3245/2020-132

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně Zahradnictví flos, s. r. o., se sídlem v Husinci – Řeži, Zahradní 141, PSČ 250 68, identifikační číslo osoby 29034027, zastoupené JUDr. Jiřím Davidem, advokátem se sídlem v Praze 5, náměstí Kinských 76/7, proti žalované Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 47116617, zastoupené JUDr. Jiřím Machourkem, advokátem se sídlem v Brně, Cihlářská 637/16, o zaplacení částky 4 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 11 C 99/2017, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 6. 2020, č. j. 11 Co 174/2020-105, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Se zřetelem k době zahájení dovolacího řízení se uplatní pro dovolací řízení – v souladu s článkem VI, části třetí, přechodného ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích, vzniká podáním dovolání dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání, jenž je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 odst. 1 věta první zákona o soudních poplatcích).

Podle § 9 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží (odstavec 1). Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem (odstavec 2). Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen (odstavec 3).

Žalobkyně podala dne 10. 8. 2020 dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, avšak soudní poplatek za dovolání nezaplatila a soud prvního stupně ji k jeho zaplacení nevyzval. Nejvyšší soud proto žalobkyni usnesením ze dne 26. 11. 2020, č. j. 32 Cdo 3245/2020-128, které jí bylo doručeno dne 1. 12. 2020, vyzval, aby soudní poplatek za dovolání, který podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků činí 4 000 Kč, zaplatila v kolcích nebo na účet Nejvyššího soudu, a to do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Současně ji poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li uvedený soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen. Lhůta k zaplacení soudního poplatku za dovolání žalobkyni marně uplynula dne 16. 12. 2020.

Nejvyšší soud proto rozhodnutím předsedy senátu (srov. § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“) řízení o dovolání podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 1. 2021

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru