Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2929/2020Usnesení NS ze dne 29.09.2020

HeslaZastoupení povinné [ Zastoupení ]
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.2929.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2929/2020-285

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně AB 4 B. V., se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 34186049, zastoupené Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 2, Svobodova 136/9, proti žalované Z. V., narozené XY, bytem XY, o zaplacení částky 42 254,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 8 C 5/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. 4. 2014, č. j. 22 Co 201/2014-176, ve znění opravného usnesení ze dne 4. 5. 2020, č. j. 22 Co 201/2014-268, a opravného usnesení ze dne 5. 6. 2020, č. j. 22 Co 201/2014-278, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 31. 3. 2014, č. j. 8 C 5/2013-165, zamítl návrh žalované na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozsudku téhož soudu ze dne 30. 1. 2014, č. j. 8 C 5/2013-138.

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích v záhlaví označeným usnesením k odvolání žalované usnesení soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná prostřednictvím obecného zmocněnce dovolání a požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 2. 2. 2015, č. j. 8 C 5/2013-207, zamítl návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dané řízení.

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 20. 4. 2015, č. j. 22 Co 152/2015-227, k odvolání žalované usnesení soudu prvního stupně potvrdil ve správném znění tak, že žalované se pro toto řízení zástupce z řad advokátů neustanovuje.

Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 25. 5. 2015, č. j. 8 C 5/2013-232, vyzval žalovanou, aby si pro podání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. 4. 2014, č. j. 22 Co 201/2014-176, zvolila ve lhůtě 30 dnů zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím pak podala řádné dovolání a současně ji poučil o následku nesplnění výzvy. Předmětné usnesení bylo obecnému zmocněnci žalované doručeno vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 4. 6. 2015.

Podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první, věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec druhý, písm. a)]. Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač byla o nutnosti být při podání dovolání zastoupena advokátem a o procesních následcích nesplnění výzvy poučena (srov. shora citované usnesení Okresního soudu v Chrudimi ze dne 25. 5. 2015, č. j. 8 C 5/2013-232). Na toto poučení dovolatelka nijak nereagovala.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 9. 2020

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru