Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 233/2017Usnesení NS ze dne 12.04.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.233.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 233/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Marka Doležala ve věci žalobkyně Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5 – Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo osoby 00001350, zastoupené Mgr. Jiřím Žákem, advokátem se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Národní 60/28, PSČ 110 00, proti žalované D. G., o zaplacení částky 43 761,11 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32 EC 673/2010, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 6. 2014, č. j. 17 Co 226/2014-69, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací usnesením označeným v záhlaví potvrdil rozsudek pro uznání Okresního soudu v Mostě ze dne 17. 9. 2013, č. j. 32 EC 673/2010-55, ve výroku pod bodem IV o lhůtě k plnění (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti tomuto usnesení podala žalovaná dovolání. Protože nedoložila, že má právnické vzdělání, a při podání tohoto opravného prostředku nebyla zastoupena advokátem, jímž by bylo dovolání sepsáno (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 22. 9. 2014, č. j. 32 EC 673/2010-81, doručeným dne 2. 10. 2014, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, tj. aby si v této věci zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně dovolatelku poučil o následcích nevyhovění této výzvě.

Dovolatelka na výzvu reagovala žádostí, aby jí byl soudem ustanoven advokát. Této žádosti nebylo usnesením Okresního soudu v Mostě ze dne 14. 11 2014, č. j. 32 EC 673/2010-89, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze 1. 9. 2015, č. j. 17 Co 131/2015-95, vyhověno. Byť zamítavé rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 10. 2015, nebyl nedostatek povinného zastoupení do dnešního dne odstraněn.

Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec 2 písm. a)]. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Rozhodnutí o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 4. 2017

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru