Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2026/2020Usnesení NS ze dne 08.07.2020

HeslaPříslušnost soudu funkční
Podjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.2026.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.

§ 236 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2026/2020-891

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Jiřím Němcem ve věci žalobkyně Fakultní nemocnice Brno, se sídlem v Brně, Jihlavská 340/20, identifikační číslo osoby 65269705, zastoupené JUDr. Hanou Krejčí, advokátkou se sídlem v Brně, Špitálka 434/23, proti žalované UNISTAV a. s., se sídlem v Brně, Příkop 838/6, identifikační číslo osoby 00531766, zastoupené Mgr. Petrem Vodehnalem, advokátem se sídlem v Praze 1, Viktora Huga 377/4, o zaplacení 21 139 233 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C 213/2008, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 4. 2020, č. j. 44 Nc 375/2020-877, takto:

Řízení o dovolání žalované se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Brně rozhodl, že soudce Městského soudu v Brně M. K. není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C 213/2008.

Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Pojem „nadřízený soud“, je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních, a s pojmem „odvolací soud" jej zaměňovat nelze (srov. stanovisko pléna Nejvyššího soudu Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhoduje-li tedy krajský soud jako nadřízený soud podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o vyloučení soudce okresního (zde městského) soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo možno napadnout odvoláním, nepředchází. Skutečnost, že nadřízený soud je shodou okolností (jako v tomto případě) současně i odvolacím soudem vůči soudu, o jehož soudci rozhoduje, na tyto závěry nemá žádný vliv. Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje (z četné rozhodovací praxe Nejvyššího soudu srov. například usnesení ze dne 22. 1. 2015, sp. zn. 29 Cdo 80/2015, jež je veřejnosti dostupné na http://www.nsoud.cz).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. též například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 641/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročník 2001, pod číslem 121). Vzhledem k nedostatku podmínky řízení, který nelze odstranit, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované zastavil (§ 104 odst. 1 věta první a § 243b odst. 1 o. s. ř. za použití § 243f odst. 2 o. s. ř.).

Na tomto závěru přitom ničeho nemění ani nesprávné poučení Krajského soudu v Brně o možnosti podat dovolání proti rozhodnutí. Není-li možnost podat dovolání v zákoně stanovena (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.), nelze ji založit nesprávným poučením soudu (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř., jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 7. 2020

Mgr. Jiří Němec

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru