Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 1881/2015Usnesení NS ze dne 22.07.2015

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:32.CDO.1881.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 1881/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, proti žalované P. M., o 69 054,32 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 17 C 70/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. května 2014, č. j. 17 Co 69/2014-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací usnesením označeným v záhlaví změnil rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 1. října 2013, č. j. 17 C 70/2013-27, ve výroku pod bodem II tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně částku 18 763 Kč k rukám jejího advokáta v měsíčních splátkách po 1 000 Kč splatných vždy do 20. dne každého kalendářního měsíce, pod ztrátou výhody splátek (výrok pod bodem I). Zároveň uložil žalované zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 2 723 Kč, rovněž k rukám jejího advokáta, v měsíčních splátkách po 150 Kč splatných vždy do 20. dne každého kalendářního měsíce, pod ztrátou výhody splátek (výrok pod bodem II).

Proti tomuto usnesení podala žalovaná dovolání. Protože nedoložila, že má právnické vzdělání a při podání tohoto opravného prostředku nebyla zastoupena advokátem, jímž by bylo dovolání sepsáno (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 2. března 2015, č. j. 17 C 70/2013-48, doručeným dne 6. března 2015, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, tj. aby si v této věci zvolila zástupcem advokáta. Současně dovolatelku poučil o následcích nevyhovění této výzvě a o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů soud.

Dovolatelka na výzvu reagovala předložením neúplně vyplněného prohlášení o osobních, majetkových a výdělečných poměrech. Soud prvního stupně usnesením ze dne 17. března 2015, č. j. 17 C 70/2013-55, které nabylo dne 24. dubna 2015 právní moci, rozhodl tak, že dovolatelce se nepřiznává osvobození od soudních poplatků a neustanovuje se jí zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení spočívající v absenci povinného zastoupení dovolatelka do dnešního dne neodstranila.

Podle ustanovení § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec 2 písm. a)]. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Rozhodnutí o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. července 2015

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru