Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 1807/2020Usnesení NS ze dne 23.06.2020

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.1807.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 43 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 1807/2020-74

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně ESSOX s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 52, identifikační číslo osoby 26764652, proti žalovanému L. V., narozenému XY, bytem XY, o zaplacení částky 37 392,45 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 C 257/2014, o podání žalovaného doručenému soudu prvního stupně dne 9. 4. 2020, doplněné podáním ze dne 22. 5. 2020, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2020, č. j. 15 Co 12/2020-60, takto:

I. Podání žalovaného doručené soudu prvního stupně dne 9. 4. 2020, doplněné podáním ze dne 22. 5. 2020, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení vedeného k označenému podání před Nejvyšším soudem.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 10. 2019, č. j. 38 C 257/2014-50, odmítl odvolání žalovaného proti usnesení téhož soudu ze dne 17. 9. 2019, č. j. 38 C 257/2014-45, pro opožděnost.

V záhlavní označeným usnesením Krajský soud v Ostravě k odvolání žalovaného usnesení soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (druhý výrok).

Dne 9. 4. 2020 bylo soudu prvního stupně doručeno podání žalovaného bez data označené jako „odpor“, obsahující jen označení soudu, soudců a účastníků ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 15 Co 12/2020 a číslo jednací usnesení Krajského soudu v Ostravě označeného v záhlaví.

Soud prvního stupně, jenž považoval uvedené podání žalovaného za dovolání proti usnesení odvolacího soudu, vyzval žalovaného v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) usnesením ze dne 22. 4. 2020, č. j. 38 C 257/2014-66, doručeným žalovanému, aby v určené desetidenní lhůtě ode dne doručení usnesení podání doplnil tak, že uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, že vymezí důvod dovolání, tj. v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a že uvede, čeho se domáhá (dovolací návrh). Současně byl žalovaný poučen, že nebude-li dovolání ve stanovené lhůtě doplněno, bude spis předán dovolacímu soudu, který, pakliže nebudou odstraněny vady bránící pokračování v dovolacím řízení, dovolání odmítne podle ustanovení § 243c o. s. ř., čímž bude dovolací řízení skončeno.

Žalovaný na tuto výzvu reagoval podáním ze dne 22. 5. 2020. Zopakoval svá v průběhu řízení uváděná tvrzení o tom, že soudy nekonají, že se řízení od roku 2014 nikam neposunulo a ačkoliv žalovaný několikrát ze zahraničí přiletěl na jednání, těsně před jeho začátkem se dozvěděl, že se nekoná. Má tak za to, že je jeho právem požadovat mimosoudní vyrovnání po žalobkyni ve výši 250 050,45 Kč a to za léta utrpení a zdravotní újmu daným řízením mu způsobenou. K rozhodnutí odvolacího soudu označenému v záhlaví neuvedl ničeho.

Z obsahu podání označeného jako „odpor“, ani z jeho doplnění, není zřejmé, o jaký opravný prostředek jde, zda jde o dovolání proti usnesení odvolacího soudu nebo zda tímto podáním žalovaný sledoval jiný účel (posuzováno podle obsahu). Tento nedostatek brání v řízení o tomto podání pokračovat (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2005, sp. zn. 29 Odo 260/2003), přičemž ke zhojení tohoto nedostatku, pokud by se mělo jednat o dovolání, přes výzvu soudu prvního stupně dosud nedošlo. Nejvyšší soud proto označené podání žalovaného podle ustanovení § 243b a § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Pro úplnost Nejvyšší soud uvádí, že kdyby označeným podáním žalovaný měl v úmyslu podat dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, jednalo by se o dovolání objektivně nepřípustné s ohledem na ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.

Výrok o nákladech řízení vedeného o podání žalovaného před Nejvyšším soudem je odůvodněn ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3 o. s. ř. tím, že podání bylo odmítnuto, přičemž žalobkyni žádné prokazatelné náklady tohoto řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 6. 2020

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru