Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 1057/2019Usnesení NS ze dne 07.05.2019

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:32.CDO.1057.2019.1
Dotčené předpisy

předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 1057/2019-916

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně CZ Finance a.s., se sídlem v Praze 1, Národní 1435/6, identifikační číslo osoby 63078414, zastoupené JUDr. Tomášem Prokopcem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 285/19, proti žalované FINNEX-OIL s.r.o., se sídlem v Praze - Čimicích, Přívorská 501/57, PSČ 181 00, identifikační číslo osoby 60914670, o zaplacení 32 069 871,05 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Cm 23/2001, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10. 2018, č. j. 5 Cmo 144/2018-881, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Se zřetelem k době zahájení dovolacího řízení se uplatní pro dovolací řízení – v souladu s článkem VI přechodného ustanovení části třetí zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích, vzniká podáním dovolání dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání, jenž je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 odst. 1 věta první zákona o soudních poplatcích).

Podle § 9 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží (odstavec 1). Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem (odstavec 2). Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen (odstavec 3).

Žalovaná podala dne 10. 12. 2018 dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, avšak soudní poplatek za dovolání nezaplatila a soud prvního stupně jí ho nevyměřil a k jeho zaplacení ji nevyzval. Nejvyšší soud proto žalovanou usnesením ze dne 1. 4. 2019, č. j. 32 Cdo 1057/2019-913, které jí bylo doručeno dne 2. 4. 2019, vyzval, aby soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky 23 bodu 2. Sazebníku poplatků 4 000 Kč, zaplatila v kolkových známkách nebo na účet Nejvyššího soudu, a to do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení. Současně ji poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li uvedený soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen. Lhůta k zaplacení soudního poplatku za dovolání žalované marně uplynula dne 17. 4. 2019.

Dovolací soud proto řízení o dovolání podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích a podle § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nezaplatila soudní poplatek za dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 5. 2019

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru