Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 90/2017Usnesení NS ze dne 22.03.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.ND.90.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 90/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněného města Říčany, se sídlem Masarykovo náměstí 53/40, Říčany, proti povinnému R. L., blíže nezjištěné adresy, pro 4.000,- Kč, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 5358/2016, projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

Odůvodnění:

U Okresního soudu Praha-západ je pod sp. zn. 207 EXE 5358/2016 vedeno řízení o žádosti JUDr. Jany Tvrdíkové, soudní exekutorky Exekutorského úřadu Praha 4, Hornokrčská 650/29, o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného R. L. na základě exekučního titulu – příkazu Městského úřadu Říčany, odboru právního, oddělení přestupkového ze dne 3. února 2016, č. j. 6574/2016-MURI/OPE/1124, jímž byla povinnému uložena pokuta ve výši 4.000,- Kč, kterou měl povinný zaplatit oprávněnému do 30 dnů od nabytí právní moci uvedeného příkazu (v rozhodnutí popsaným způsobem). V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný, který není občanem České republiky, nemá v tuzemsku povolen žádný druh pobytu. Za této procesní situace proto Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 3. února 2017, č. j. 207 EXE 5358/2016-21, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (in http://nsoud.cz), vyložil, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud rozhodl, s ohledem na požadavek procesní ekonomie a okolnost, že v době vydání exekučního titulu se povinný zdržoval na adrese v obvodu působnosti Okresního soudu Praha-západ, tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011, 32 Nd 80/2012, či 30 Nd 242/2013), tedy Okresní soud Praha-západ.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru