Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 9/2021Usnesení NS ze dne 12.01.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.ND.9.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 9/2021-89

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Tomáše Pirka a JUDr. Davida Vláčila v exekuční věci žalobců a) J. Š., narozený XY, bytem XY, b) J. Š., narozený XY, bytem XY, oba zastoupeni JUDr. Ing. Pavlem Jíchou, advokátem se sídlem v Praze 2, Slezská 2127/13, proti žalovaným 1) B. S., narozený XY, bytem XY, 2) A. M. R., narozený XY, bytem XY, oba zastoupeni Mgr. Kristínou Kohlovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 EVC 5/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.

Odůvodnění:

V projednávané věci podali žalobci u Obvodního soudu pro Prahu 1 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu o zaplacení částky 14 000 EUR s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 18. 11. 2020, č. j. 22 EVC 5/2018-83, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II). Podle odůvodnění nelze v posuzovaném případě zjistit obecný soud účastníka řízení v době zahájení řízení a dovodit tedy podmínky místní příslušnosti z § 84 a násl. o. s. ř.

Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Za situace, kdy nelze stanovit místní příslušnost soudu dle § 85 o. s. ř., neboť není známo bydliště žalovaných, ani místo, kde se zdržují v České republice, nemohl soud prvního stupně dospět k závěru, že by žalovaní v době zahájení řízení vůbec neměli obecný soud, nebylo možné bez dalšího postupovat při určení místní příslušnosti podle ustanovení § 86 o. s. ř.

Jelikož jsou splněny předpoklady stanovené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Obvodní soud pro Prahu 1.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 1. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru