Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 80/2017Usnesení NS ze dne 20.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.ND.80.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 80/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci oprávněné nezl. A. Č., zastoupené JUDr. Marií Vítkovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Pátova 394/4, proti povinné AB 4 B.V., identifikační číslo osoby 34186049, se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933, Nizozemsko, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Exekuční návrh oprávněné nezl. A. Č. proti povinné AB 4 B.V., o vymožení povinnosti zaplatit dlužnou částku ve výši 4 719 Kč s příslušenstvím, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 6.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu byl dne 27. 2. 2017 doručen návrh oprávněné na určení místně příslušného soudu pro podání návrhu na zahájení exekuce proti povinné k vymožení nákladů řízení ve výši 4 719 Kč, jejichž zaplacení bylo povinné uloženo rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 7. 12. 2016, č. j. 39 C 1555/2014-84. Oprávněná v návrhu uvedla, že k vydobytí pohledávky hodlá vést exekuci prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem v Praze 6, Dědinská 893/29. Dále uvedla, že ačkoliv povinná nemá sídlo na území České republiky, má zde majetek v podobě pohledávek, které uplatňuje v soudních a insolvenčních řízeních.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „exekuční řád“, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li povinný právnickou osobou, sídlo. Nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále také „o. s. ř.“).

Podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Jelikož návrh na určení místní příslušnosti byl předložen přímo oprávněnou, aniž by v dané věci dosud probíhalo řízení před českými soudy, zkoumal Nejvyšší soud, zda je dána pravomoc českých soudů věc rozhodnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 30 Nd 290/2013). Postupoval přitom podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), dále jen „nařízení Brusel I bis“ (srov. čl. 66 odst. 1 nařízení Brusel I bis, podle něhož se toto nařízení vztahuje pouze na řízení zahájená, na veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na soudní smíry schválené či uzavřené ke dni 10. 1. 2015 nebo po něm). Dovolací soud zjistil, že pravomoc českých soudů je dána, neboť exekuce má být podle požadavku oprávněné provedena na území České republiky (srov. čl. 24 odst. 5 nařízení Brusel I bis a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, uveřejněné pod číslem 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu návrhu vyplývá, že povinná právnická osoba nemá sídlo na území České republiky. Skutečnost, zda má povinná exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud určil Obvodní soud pro Prahu 6, v jehož obvodu má sídlo soudní exekutor, který má být pověřen provedením exekuce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru