Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 76/2021Usnesení NS ze dne 24.03.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.ND.76.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 76/2021-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Davida Vláčila v exekuční věci oprávněného města Sedlčany, se sídlem v Sedlčanech, náměstí T. G. Masaryka 32, zastoupeného Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem v Plzni, Lochotínská 1108/18, proti povinnému P. D., nar. XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Oráčov, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1708/2020, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1708/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, požádal Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 35 000 Kč s příslušenstvím, a to na základě exekučního titulu, kterým je příkaz Městského úřadu Sedlčany ze dne 26. 11. 2019, č. j.OD/19429/2019-139-Hof.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 11. 1. 2021, č. j. 28 EXE 1708/2020-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“), neboť povinný není občanem České republiky a na území České republiky nemá evidován žádný druh pobytu. V současné době vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Oráčov.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř., vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný není na území České republiky hlášen k pobytu. Skutečnost, zda má povinný na území České republiky exekučně postižitelný majetek, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Jsou tedy naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť není možné dovodit podmínky místní příslušnosti. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Rakovníku, u něhož již byl podán návrh na pověření a nařízení exekuce, přičemž není v souladu se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 3. 2021

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru