Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 75/2021Usnesení NS ze dne 18.02.2021

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.ND.75.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 75/2021-29

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Davida Vláčila a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci oprávněné InvestCapital LTD, registrační číslo C62911, se sídlem The Hub, Triq Sant´ Andrija E101, SGN1612 San Gwann, Maltská republika, zastoupené JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 280/23, proti povinnému L. B., narozenému XY, posledně bytem XY, o pověření k provedení soudní exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1686/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1686/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Oprávněná se svým návrhem ze dne 11. 11. 2020 podaným téhož dne k soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, Exekutorský úřad Přerov, domáhá nařízení exekuce na majetek povinného podle zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k vymožení své peněžité pohledávky ve výši 25 000 Kč s příslušenstvím, a to na základě exekučního titulu – platebního rozkazu, který vydal Okresní soud v Rakovníku dne 17. 12. 2019 pod č. j. 7 C 117/2019-20.

Okresní soud v Rakovníku svým usnesením ze dne 6. 1. 2021, č. j. 28 EXE 1686/2020-25, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu (výrok II). V odůvodnění uvedl, že bylo zjištěno, že povinný v současné době nemá na území České republiky registrován pobyt.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá známé (evidované) místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno a který rovněž vydal vykonávaný exekuční titul (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016, či ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Rakovníku tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 2. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru