Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 59/2014Usnesení NS ze dne 28.08.2014

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:30.ND.59.2014.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 59/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a Mgr. Víta Bičáka ve věci žalobkyň a) Z. Ž., a b) I. D., proti žalovaným 1. FAGUS, a. s., se sídlem v Březové 161, identifikační číslo osoby 44005474, 2. V. P., zastoupenému JUDr.Martinem Uszákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Václávská 316/12, 3. O. H., zastoupenému JUDr. Adamem Rakovským, advokátem se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, 4) Ing. J. M., zastoupenému Mgr. Richardem Merkunem, advokátem se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, o nepeněžité plnění, vydání cenných papírů a určení jejich neplatnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35Cm 522/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35Cm 522/2011 se k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze nepřikazuje.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Brně je vedeno řízení sp. zn. 35Cm 522/2011 o žalobě specifikované v záhlaví tohoto usnesení.

Vedlejší účastník na straně 1. žalovaného podáním došlým krajskému soudu 13. ledna 2014, navrhl, aby souzená věc byla přikázána Městskému soudu v Praze. Svůj návrh odůvodnil tím, že „z dosavadního průběhu řízení získává dojem, že Krajský soud v Brně nedokáže věc vyřídit v přiměřené lhůtě, a to zřejmě vzhledem k velkému nápadu soudní agendy…, proto je namístě delegovat věc soudu, který podobně složité případy logicky řeší častěji – tj. krajský soud příslušný pro obvod hlavního města Prahy.“ S argumentem rychlosti je podle něho spjat i požadavek na hospodárnost řízení. V souzené věci jsou všichni žalovaní zastoupeni advokáty se sídlem v Praze.

Všichni žalovaní s návrhem na delegaci souhlasí.

Žalobkyně s návrhem na delegaci nesouhlasí. Má za to, že důvody pro přikázání věci „jsou nepodložené, a ač jedním z nich je údajná rychlost řízení, pak takový návrh je zjevně činěn s cílem dosáhnout naopak jeho zpomalení…Argument hospodárnosti je pak rovněž nepodložený, kdy jistě není možné přesouvat řízení jen proto, že současní advokáti žalovaných mají sídlo v Praze.“

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V daném případě ani jedna z žalobcem uvedených okolností není způsobilou odůvodnit přikázání věci Městskému soudu v Praze, neboť není podkladu pro závěr, že by tak bylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího či po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci než u (podle zákona místně příslušného) Krajského soudu v Brně.

Protože – jak plyne z uvedeného – k průlomu výše citovaného ústavního principu důvod není, Nejvyšší soud (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.) rozhodl, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. srpna 2014

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru