Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 555/2020Usnesení NS ze dne 15.12.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.555.2020.1
Dotčené předpisy

§ 12 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 555/2020-115

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobkyně Z. V., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Blankou Schöblovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Jaselská 205/25, proti žalované GEMINI oční klinice a. s., identifikační číslo osoby 26906295, se sídlem v Průhonicích, U Křížku 572, zastoupené JUDr. Pavlem Vyroubalem, advokátem, se sídlem ve Vsetíně, Palackého 168, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované Generali České pojišťovny a. s., identifikační číslo osoby 45272956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, o náhradu škody a imateriální újmy způsobené poskytovatelem zdravotnických služeb, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 16 C 48/2019, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 16 C 48/2019 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 23. 1. 2019, podanou u Okresního soudu Praha-západ, domáhá, aby byla žalovaná povinna zaplatit žalobkyni částku 6 000 Kč a 15 000 Kč jako náhradu škody, částku 100 000 Kč za vytrpěné bolesti a částku 900 000 Kč za ztížení společenského uplatnění.

Podáním ze dne 7. 7. 2020 navrhla žalobkyně delegaci z důvodu vhodnosti. Žalobkyně uvedla, že Okresní soud v Olomouci je soudem, před nímž jsou věci medicínského práva často projednávány a rozhodovány a lze tedy předpokládat zkušené soudce. Pro účastníky řízení, jejich zástupce, svědky a znalce je soud velmi dobře dostupný v podstatně stejně a řízení by nemuselo být komplikováno výslechy svědků formou dožádání. Vedlejší účastník rovněž disponuje odborným personálem v uvedené oblasti a může zajistit zastoupení v místě. Na základě uvedeného má žalobkyně za to, že delegace věci k Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti bude přínosem pro hospodárné a rychlé projednání věci.

Žalovaná i vedlejší účastník s návrhem žalobkyně souhlasili.

Podle § 12 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Důvody vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být představovány takovými okolnostmi, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000; rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na nalus.usoud.cz).

Uvedené ustanovení je tedy zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Skutečnosti uváděné žalobkyní, tedy že před Okresním soudem v Olomouci jsou věci medicínského práva často projednávány a rozhodovány a lze tak předpokládat zkušené soudce, pro účastníky řízení, jejich zástupce, svědky a znalce je soud velmi dobře dostupný a řízení by nemuselo být komplikováno výslechy svědků formou dožádání a konečně, že vedlejší účastník rovněž disponuje odborným personálem v uvedené oblasti a může zajistit zastoupení v místě, v kombinaci se skutečností, že jak žalovaná, tak i vedlejší účastník s návrhem žalobkyně souhlasili, považuje Nejvyšší soud za dostačující pro přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud jako soud nejblíže nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 12. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru