Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 554/2020Usnesení NS ze dne 09.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.ND.554.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 554/2020-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Michaela Nipperta ve věci oprávněné Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, identifikační číslo osoby 47114321, se sídlem v Praze 4, Roškotova 1225/1, proti povinnému A. S., narozenému XY, toho času neznámého pobytu, posledně bytem XY (ve XY), o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 810/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 810/2020 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Odůvodnění:

Exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno – venkov, požádal dne 17. 9. 2020 Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou (dále též jako "soud prvního stupně") o pověření provedení exekuce na majetek povinného A. S., narozeného XY, jehož bydliště bylo uvedeno ve XY.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 22. 10. 2020, č. j. 16 EXE 810/2020-33, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že po uplynutí lhůty oprávněné pro podání odvolání proti rozhodnutí bude věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.)

Soud prvního stupně v odůvodnění uvedeného usnesení uvedl, že z exekučního návrhu a předložených listin vyplynulo, že povinný není občanem České republiky, a v centrální evidenci obyvatel proto není zapsán. Výpisem z informačního systému základních registrů a na něj navazujícím dotazem u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové a migrační politiky, oddělení pobytu cizinců Kraj Vysočina, soud prvního stupně zjistil, že povinný má ukrajinskou státní příslušnost a v evidenci není veden. Dotazem na Policii ČR, Obvodní oddělení Žďár nad Sázavou, bylo zjištěno, že na uvedené poslední známé adrese se povinný nezdržuje. Z činnosti policie uvedené součásti, včetně informací zpracovaných v policejních evidencích, nebyl zjištěn žádný údaj, který by vedl ke zjištění místa současného pobytu povinného. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor cizinecké policie, oddělení pobytových agend, na dotaz soudu uvedlo, že v informačních systémech, které policie při výkonu působnosti provozuje, byl jmenovaný hlášen na ubytovně XY, a to v době od 10. 5. 2018 do 22. 4. 2019, a dále byl hlášen k ubytování v XY, od 16. 2. 2019 do 31. 1. 2020. Jmenovanému bylo uděleno vyhoštění s platností do 27. 11. 2020. Městský úřad Žďár nad Sázavou sdělil, že v agendovém informačním systému evidence obyvatel nebyla podle zadaných kritérií nalezena žádná osoba. Okresní správa sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou soudu sdělila, že povinný v současné době neprochází evidencí zaměstnanců, nepobírá nemocenské ani důchodové dávky a není veden v evidenci OSVČ. Ze zprávy Úřadu práce České republiky vyplývá, že povinný není a v minulosti nebyl veden jako uchazeč o zaměstnání na kontaktním pracovišti ÚP ČR Žďár nad Sázavou. Zda je, nebo byl evidován na jiném pracovišti Úřadu práce ČR nelze přesně ověřit v rámci centrální databáze uchazečů o zaměstnání, neboť jim není známo rodné číslo nebo IK MPSV a podle uvedených údajů nebyla nalezena žádná osoba.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu výše zmíněného usnesení soudu prvního stupně se podává, že se soudu nepodařilo zjistit místo pobytu povinného na území České republiky. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci samotného provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno. Nejvyšší soud pro úplnost dodává, že zvažoval též určení Okresního soudu v Kutné Hoře s ohledem na pozdější místo, kde byl povinný ubytován. Vzhledem k okolnosti, že též toto ubytování bylo zjevně dočasného charakteru a v době zahájení řízení již netrvalo, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že daná okolnost nepřevažuje hledisko vedoucí k určení Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 2. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru