Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 54/2021Usnesení NS ze dne 23.03.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.ND.54.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

čl. 25 Nařízení (EU) č. 1215/2012


přidejte vlastní popisek

30 Nd 54/2021-64

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobce D. V., identifikační číslo osoby XY, se sídlem XY, insolvenčního správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., identifikační číslo osoby 26823357, se sídlem v Ostravě, Štramberská 2871/47, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, proti žalované HAMON THERMAL GERMANY GmbH, identifikační číslo osoby DE 811173195, se sídlem v Bochumu, Alte Wittener Strasse 30, Spolková republika Německo, zastoupené JUDr. Petrem Wünschem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Italská 753/27, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 127 C 85/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

V projednávané věci se žalobce domáhá po žalované zaplacení částky 501 988,58 Kč s příslušenstvím z titulu nároků plynoucích ze smlouvy o dílo ze dne 14. 12. 2011.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 2. 12. 2020, č. j. 127 C 85/2018-61, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II). Podle odůvodnění okresního soudu je ve věci dána pravomoc českých soudů podle čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), dále jen „nařízení Brusel I bis“, když se strany takto písemně dohodly a ve věci zároveň není dána výlučná příslušnost soudů podle čl. 24 nařízení Brusel I bis. Okresní soud v Ostravě však není schopen zjistit, který konkrétní okresní soud má věc projednat a rozhodnout, když žaloba byla podána u Okresního soudu v Ostravě, přičemž smluvní strany se ve smlouvě o dílo dohodly na místní příslušnosti Krajského soudu v Ostravě. Okresní soud v Ostravě však dospěl k závěru, že podle § 9 odst. 1 o. s. ř. je ve věci dána věcná příslušnost okresních soudů, jelikož projednávaný spor nespadá do žádné z výjimek uvedených v § 9 odst. 2 a 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle čl. 25 nařízení Brusel I bis bez ohledu na bydliště stran, dohodnou-li se tyto strany, že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy některého členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu, pokud tato dohoda není z hlediska své věcné platnosti podle práva tohoto členského státu neplatná. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná. Tato dohoda o příslušnosti musí být uzavřena a) písemně nebo ústně s písemným potvrzením, b) ve formě, která odpovídá zvyklostem zavedeným mezi těmito stranami, nebo c) v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá obchodním zvyklostem, které strany znaly nebo musely znát, a které strany smluv tohoto druhu v daném odvětví obchodu obecně znají a pravidelně se jimi řídí.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že česká obchodní společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. uzavřela smlouvu o dílo s německou obchodní společností (žalovanou), jejímž předmětem bylo zhotovení a dodávka chladicí věže a spalinovodu pro projekt „CONSTRUCTION OF YUNUS EMRE A COAL-FIRED GENERATION FACILITY 2X145 MW CFB BOILER IN ESKISEHIR, TURKEY“ včetně realizace stavebních prací nezbytných či souvisejících s řádným a bezchybným začleněním chladicí věže a spalinovodu. Z prorogačního ujednání předmětné smlouvy je zřejmá dohoda účastníků, že všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány Krajským soudem v Ostravě jako soudem prvního stupně v souladu s procesními normami České republiky.

Stejně jako v případě čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I), platí i ve vztahu k čl. 25 nařízení Brusel I bis, že ujednání o volbě soudu se může týkat pouze příslušnosti místní, nikoli věcné. Pokud si strany zvolí věcně nepříslušný soud, je třeba na jejich ujednání hledět, jako by si zvolily nejbližší věcně příslušný soud soudu zvolenému (Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2960. ISBN 978-80-7400-107-9). Podle charakteru sporu je v dané věci věcně příslušným soudem okresní soud. Ze shora uvedeného lze dovodit pouze vztah české obchodní společnosti k Ostravě, žádná další relevantní kritéria pro určení místní příslušnosti známa nejsou.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť není možné dovodit podmínky místní příslušnosti. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Ostravě, u něhož již byla podána žaloba, přičemž není v souladu se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 3. 2021

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru