Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 496/2020Usnesení NS ze dne 11.11.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.496.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 496/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Davida Vláčila a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci oprávněného O. K., se sídlem v XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného Mgr. Jiřím Šubrtem, advokátem se sídlem v Olomouci, 1. máje 869/27, proti povinné K. Č., narozené XY, naposledy v České republice bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1844/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1844/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, požádal Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1 110 Kč.

Obvodní osud pro Prahu 5 usnesením ze dne 24. 8. 2020, č. j. 33 EXE 1844/2020-20, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že věc bude ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu za účelem určení místní příslušnosti soudu, který věc projedná a rozhodne (výrok II). V odůvodnění uvedl, že bylo zjištěno, že povinná je cizí státní příslušnicí a nikdy nebyla registrována k pobytu na území České republiky.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá známé místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byl exekuční návrh podán.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 11. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru