Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 494/2020Usnesení NS ze dne 05.01.2021

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.ND.494.2020.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 494/2020-53

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Michaela Nipperta v právní věci žalobkyně MAMUT-THERM s.r.o., identifikační číslo osoby 26885263, se sídlem v Brně - Maloměřicích, Slaměníkova 302/23, zastoupená Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem se sídlem v Brně, Čechyňská 361/16, proti žalované CREAM Brno, a.s., identifikační číslo osoby 03554091, se sídlem v Praze 4 - Nuslích, Nuselská 262/34, zastoupené JUDr. Petrem Svatošem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sadová 1585/7, o zaplacení 459 821 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4, pod sp. zn. 8 C 133/2020, o návrhu na delegaci, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 8 C 133/2020 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Žalobkyně se v posuzované věci po žalované domáhá zaplacení částky 459 821 Kč s příslušenstvím představující neuhrazenou cenu za žalobkyní provedené dílo.

Výzvou Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. 7. 2020, č. j. 8 C 133/2020-36, byli účastníci řízení vyzváni, aby ve lhůtě 15 dnů soudu sdělili osobu mediátora, na níž se společně shodli. Žalobkyně přípisem ze dne 29. 7. 2020, soudu sdělila, že se s žalovanou nedohodly na osobě mediátora, ale že by za účelem šetření nákladů bylo vhodné vést mediaci v Brně. Zde má své sídlo žalobkyně i její právní zástupce a podnikatelská činnost žalované, byť má sídlo v Praze, se soustřeďuje na Brno, což vyplývá z její firmy i ze skutečnosti, že veškerý její nemovitý majetek se nachází právě v Brně. Advokátní kancelář v řízení zastupující žalovanou má sídlo v Ostravě, a i pro žalovanou tak bude časově a finančně méně náročné vést řízení v Brně. Žalovaná pohledávka souvisí s realizací díla na nemovité věci rovněž se nacházející v Brně. Žalobkyně konkrétně navrhuje nařízení mediace u zapsaného mediátora JUDr. Filipa Horáka, advokáta se sídlem v Brně, Radnická 376/11, který má s mediacemi rozsáhlé zkušenosti a je ze strany brněnských soudů nejčastěji ustanovovaným mediátorem, jelikož dosahuje dlouhodobě dobrých výsledků. S ohledem na shora uvedené okolnosti žalobkyně navrhla, aby soud zvážil postup podle § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. a předložil věc společně nadřízenému soudu s návrhem na vhodnou delegaci k Městskému soudu v Brně. Žalobkyně zmínila, že by s uvedenou delegací souhlasila a považovala by ji za vhodnou.

Žalovaná se v návaznosti na výzvu soudu prvního stupně vyjádřila tak, že s návrhem na delegaci vhodnou nesouhlasí a nejsou podle ní pro uvedený postup dány důvody. K delegaci vhodné by mělo docházet ve výjimečných případech, aby nebylo narušováno legitimní očekávání kterékoliv osoby. Ve věci je dána místní příslušnost podle sídla žalované a žalobkyně se svým návrhem pouze snaží změnit místní příslušnost do místa svého sídla a právního zástupce. Zmínila-li žalobkyně, že se věc týká nemovitosti v Brně, pak je třeba podotknout, že případné odborné posouzení nemovitosti bude dozajista prováděno znalcem či znaleckým ústavem. Relevantním tak z hlediska hospodárnosti bude sídlo znalce, nikoliv soudu. Z časového a technického hlediska je pro právního zástupce žalované snadnější účastnit se na jednání soudu v Praze než v Brně. Podle právní teorie i judikatury platí, že existuje-li pochybnost o vhodnosti přikázání věci jinému soudu, musí princip zákonného soudu a soudce vést rozhodující orgán k závěru, že delegace vhodná není na místě.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001 ve věci sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzované věci důvody pro postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nebyly shledány. Okolnosti, které žalobkyně v návrhu uvádí, mohou sice vést k závěru, že i pro žalovanou by projednání věci u Městského soudu v Brně mohlo přinést časové i finanční úspory, nedokládají ovšem, že by delegace věci uvedenému soudu mohla vést k významné procesně ekonomické výhodě. Jak plyne z citované judikatury, delegaci vhodnou lze užít výjimečně, a uplatnění nachází zejména v situacích, v nichž by se vedení řízení u soudu stanoveného podle zákonných kritérií z procesně ekonomického hlediska (a vzhledem ke konkrétním podmínkám) jevilo jako značně nevhodné, přičemž od delegace by bylo možné očekávat významnou eliminaci této nevhodnosti. O danou situaci se v daném případě zjevně nejedná, neboť žalobkyně uvádí pouze běžné okolnosti spojené s přítomností u soudního jednání mimo místo jejího sídla. Místo sídel zástupců účastníků je skutečností, kterou pro toto rozhodování v zásadě nelze zohlednit, neboť pokud by k ní mělo být přihlíženo, účastníci řízení by volbou zástupce mohli nepřípustně ovlivňovat sudiště.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud neshledal splnění podmínek pro delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a rozhodl, že věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 8 C 133/2020 se Městskému soudu v Brně nepřikazuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 1. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru