Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 491/2019Usnesení NS ze dne 25.02.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.491.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 491/2019-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Davida Vláčila v exekuční věci oprávněné EOS Investment Česká republika, s. r. o., identifikační číslo osoby 014 11 641, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, zastoupené Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, proti povinnému D. P., narozenému XY, naposledy bytem XY, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2878/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

V projednávané věci podal soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa u Obvodního soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce ve věci shora uvedených účastníků, kdy exekučním titulem je rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 2. 2. 2016, č. j. ČTÚ-33951/2014-631/PoM.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 5. 11. 2019, č. j. 65 EXE 2878/2019-24, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněného bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II). Podle odůvodnění povinný není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky a nikdy neměl na území České republiky povolen žádný druh pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Na základě dotazu k Ředitelství služby cizinecké policie bylo zjištěno, že jeho pobyt za účelem zaměstnanecké karty zanikl dne 27. 7. 2017. Poslední nahlášená adresa pobytu povinného byla od 19. 5. 2015 do 19. 5. 2017 na adrese XY. Současné místo pobytu povinného není známé. Nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný nemá na území České republiky místo trvalého pobytu. I přes tvrzení Obvodního soudu pro Prahu 5 o tom, že nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice, vyjde najevo skutečnost, zda má povinný na území České republiky exekučně postižitelný majetek, až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Z toho důvodu výše uvedené tvrzení Obvodního soudu pro Prahu 5, nadto uvedené bez bližších informací o způsobech a rozsahu zjišťování majetku povinného, tak není rozhodné. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a obdobně i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 30 Nd 186/2016, ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Nd 27/2017, a ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť není možné dovodit podmínky místní příslušnosti. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož již byl podán návrh na pověření a nařízení exekuce a zahájeno exekuční řízení, přičemž není v souladu se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru