Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 49/2021Usnesení NS ze dne 05.03.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE EU
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.ND.49.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 49/2021-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobkyně Multitrans CZ, s.r.o., IČO 25934660, se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 1590, zastoupené Mgr. Monikou Ipserovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Sladkovského 505, proti žalované AM OKNA B. Szymkowiak Sp. z o.o. Sp. k., se sídlem v Gorzów Wielkopolski - Skwierzyna, Podmiejska 21, 66-440, Polská republika, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu pro návrh na vydání platebního rozkazu o zaplacení částky 516,12 EUR s příslušenstvím, takto:

Návrh žalobkyně Multitrans CZ, s.r.o., na vydání platebního rozkazu o zaplacení částky 516,12 EUR s příslušenstvím proti žalované AM OKNA B. Szymkowiak Sp. z o.o. Sp. k., projedná a rozhodne Okresní soud v Pardubicích.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu byl dne 15. 1. 2021 doručen návrh na vydání platebního rozkazu na zaplacení částky ve výši 516,12 EUR s příslušenstvím a současně žádost žalobkyně o určení, který soud věc projedná a rozhodne podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Žalobkyně uvedla, že s žalovanou uzavřela dne 29. 1. 2020 smlouvu o mezinárodní přepravě nákladu s obsahem uvedeným v emailové komunikaci žalobkyně s žalovanou ze dne 29. 1. 2020. Podle ní měla žalovaná uskutečnit přepravu nákladu z Přerova (Česká republika) do blíže určeného místa ve městě Biberach an der Riß (Spolková republika Německo). Nakládka měla být žalovanou provedena dne 31. 1. 2020 (v době mezi 8.00-14:00 hod.) a vykládka dne 3. 2. 2020 (v době mezi 7:15-15:15 hod.), přičemž žalobkyně měla za tuto přepravu žalované uhradit částku 940 EUR (bez DPH). Žalovaná dle tvrzení žalobkyně porušila smlouvu o přepravě uzavřenou tím, že náklad nepřepravila do místa určení v Německu tak, aby byl vyložen ve sjednaném termínu dne 3. 2. 2020, neboť nemohla přistavit vozidlo z důvodu poškozeného zboží na předchozí výkladce. Žalobkyně proto musela zajistit náhradního dopravce, který přepravu provedl za částku 37 000 Kč + 21 % DPH, tj. 1 456,12 EUR, vyúčtované žalobkyni fakturou č. 350200254 splatnou dne 11. 3. 2020. Žalobkyně žalované dne 4. 2. 2020 vyúčtovala rozdíl ceny ve výši 516,12 EUR mezi náhradní přepravou a přepravou sjednanou se žalovanou fakturou č. 301200043 splatnou dne 18. 2. 2020. Žalovaná pohledávku ani po výzvě žalobkyně neuhradila.

Žádost o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. žalobkyně zdůvodnila tím, že pravomoc soudů České republiky je založena čl. 31 odst. 1 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), dále jen „Úmluva“, neboť v České republice leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě. Žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší soud určil, který soud věc projedná a rozhodne, respektive navrhla, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Pardubicích, v jehož obvodu má sídlo právní zástupkyně žalobkyně.

Nejvyšší soud v prvé řadě zkoumal, zda je dána pravomoc českých soudů věc projednat a rozhodnout (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle čl. 1 odst. 1 Úmluvy se tato Úmluva vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této Úmluvy. Toto ustanovení platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost stran.

Podle čl. 31 odst. 1 Úmluvy spory vzniklé z přeprav podléhajících této Úmluvě může žalobce vést, pokud je nevede u soudů smluvních států určených dohodou stran, u soudů toho státu, na jehož území

a) má žalovaný trvalé bydliště, hlavní sídlo podniku nebo pobočku anebo jednatelství, jejichž prostřednictvím byla přepravní smlouva uzavřena, nebo

b) leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě nebo místo určené k jejímu vydání.

U jiných soudů nemůže žalobce spor vést.

Nejvyšší soud za uvedených okolností uzavřel, že v žalobkyní předložené věci je dána pravomoc soudů České republiky, neboť na jejím území se v případě předmětné zásilky (přepravované z České republiky do Spolkové republiky Německo) nachází místo, kde byla zásilka převzata k přepravě, přičemž Česká republika i Spolková republika Německo jsou smluvními státy Úmluvy.

Nejvyšší soud se dále zabýval otázkou místní příslušnosti konkrétního soudu v České republice.

Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lze proti zahraniční osobě podat žalobu (návrh na zahájení řízení) i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její závod nebo organizační složka jejího závodu.

Žalovaná je právnická osoba se sídlem v Polské republice. Z obsahu spisu nevyplývá a Nejvyššímu soudu není známo, že by v České republice byl umístěn její závod nebo organizační složka závodu nebo že by v České republice měla majetek. Žalovaná tedy v České republice nemá obecný soud, a místně příslušný soud tak nelze určit.

Nejvyšší soud dodává, že místní příslušnost konkrétních soudů v rámci České republiky Úmluva neurčuje a nelze ji zjistit ani za pomoci příslušných ustanovení o. s. ř.

Z výše uvedeného je zřejmé, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud proto určil, že žalobu projedná a rozhodne Okresní soud v Pardubicích, v jehož obvodu se nachází sídlo žalobkyně i její právní zástupkyně, a který žalobkyně k projednání a rozhodnutí věci navrhla.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 3. 2021

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru