Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 381/2020Usnesení NS ze dne 31.08.2020

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.381.2020.3
Dotčené předpisy

čl. písm. a/ § 243 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 381/2020-446

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Michaela Nipperta a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobkyně T. K., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Františkem Vyskočilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Voršilská 10, proti žalované České republice – Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované Ing. Miloše Zemana, prezidenta republiky, se sídlem v Praze 1, Hrad I. nádvoří 1, zastoupeného JUDr. Markem Nespalou, advokátem se sídlem v Praze 2, Bělehradská 77, o omluvu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 26 C 34/2015, o návrhu žalované na odklad vykonatelnosti výroku I a výroku III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 7. 2020, č. j. 22 Co 58/2020-375, takto:

Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 7. 2020, č. j. 22 Co 58/2020-375, se ve výroku I a III odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalované podaném v této věci proti uvedenému rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dne 12. 8. 2020 u Nejvyššího soudu návrh na odklad vykonatelnosti výroku I a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 7. 2020, č. j. 22 Co 58/2020-375, přičemž rozsudek odvolacího soudu napadla současně blanketním dovoláním. Návrh odůvodnila tím, že je závažně ohrožena ve svých právech; neprodleným výkonem rozhodnutí by jí hrozila závažná újma.

Dovoláním napadeným rozsudkem Městský soud v Praze jako soud odvolací výrokem I změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I tak, že uložil žalované povinnost, aby do 7 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaslala na adresu žalobkyně prostřednictvím držitele poštovní licence doporučený dopis, který bude označen aktuálním datem a podepsán osobou oprávněnou jednat za žalovanou, následujícího znění: Dne 27. ledna 2015 uvedl prezident České republiky pan Ing. Miloš Zeman v projevu předneseném u příležitosti 70. výročí osvobození Osvětimi tento výrok: „Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Dále na tiskové konferenci dne 4. února 2015 prezident České republiky pan Ing. Miloš Zeman uvedl: „Na vlastní oči jsem viděl článek Ferdinanda Peroutky, kde bylo napsáno „Hitler je přece gentleman“. Ferdinand Peroutka není autorem článku pod názvem „Hitler je gentleman“, případně článku pod názvem „Hitler je přece gentleman“. Česká republika se za tyto dehonestující výroky omlouvá. Výrokem III změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II tak, že uložil žalované povinnost, aby do 7 dnů od právní moci tohoto rozsudku zveřejnila na webových stránkách www.mfcr.cz omluvu následujícího znění tak, že odkaz na ni bude dostupný z úvodní strany elektronické prezentace nejméně po dobu 30 po sobě jdoucích dnů: Dne 27. ledna 2015 uvedl prezident České republiky pan Ing. Miloš Zeman v projevu předneseném u příležitosti 70. výročí osvobození Osvětimi tento výrok: „Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Dále na tiskové konferenci dne 4. února 2015 prezident České republiky pan Ing. Miloš Zeman uvedl: „Na vlastní oči jsem viděl článek Ferdinanda Peroutky, kde bylo napsáno „Hitler je přece gentleman“. Ferdinand Peroutka není autorem článku pod názvem „Hitler je gentleman“, případně článku pod názvem „Hitler je přece gentleman“. Česká republika se za tyto dehonestující výroky omlouvá. Výroky II a IV odvolací soud potvrdil ve zbývajícím rozsahu zamítavý rozsudek soudu prvního stupně a výrokem V rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Uvedený rozsudek odvolacího soudu byl dovolatelce doručen 7. 8. 2020.

Žalovaná podáním datovaným dne 12. 8. 2020 napadla rozsudek odvolacího soudu včasným blanketním dovoláním. Samostatným podáním z téhož dne se žalovaná obrátila na Nejvyšší soud návrhem na odklad vykonatelnosti výše specifikovaných výroků rozsudku odvolacího soudu (návrh zapsán pod sp. zn. 30 Nd 381/2020) s odůvodněním, že je závažně ohrožena na svých právech, neboť neprodleným výkonem rozhodnutí by jí hrozila závažná újma a zároveň je zcela zřejmé, že se odklad nedotkne právních poměrů jiné osoby, než účastníka řízení, přičemž odkázala na obdobný postup Nejvyššího soudu v této věci v usnesení ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 30 Nd 362/2016-15, a v obdobné věci v usnesení ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. 30 Nd 213/2020.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019 (viz čl. IV a XII zákona č. 287/2018 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 písm. a) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí odvolacího soudu hrozila žalované, s ohledem na charakter uložené povinnosti, jejíž splnění je nevratné (splnění omluvy by nebylo pro případ úspěchu dovolání žalované reparovatelné), závažná újma, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se vykonatelnost dotčeného rozhodnutí – v rozsahu vyplývajícím z výroku tohoto usnesení – odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v označené věci žalovanou [§ 243 písm. a) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 8. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru