Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 359/2020Usnesení NS ze dne 18.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.359.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 359/2020-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Davida Vláčila a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci oprávněné Bohemia Faktoring, a.s., identifikační číslo 27242617, sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, zastoupené JUDr., Ing. Karlem Goláněm, advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému F. G., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8275/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8275/20 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Chomutově byla dne 6. 5. 2020 doručena žádost soudního exekutora o udělení pověření k vedení exekuce proti povinnému F. G., a to na základě exekučního titulu – rozsudku Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. 12. 2019, č. j. 16 C 471/2018-33, kterým bylo povinnému uloženo zaplatit oprávněné částku 13 971 Kč s příslušenstvím. Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 9. 7. 2020, č. j. 26 EXE 8275/2020-19, vyslovil svou mís místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že bylo zjištěno, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a v současné době není jeho pobyt na území České republiky registrován. Fakticky povinný bydlí na výše uvedené adrese ve Slovenské republice.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá evidované místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno a v jehož obvodu měl povinný jednu z posledních známých adres bydliště v České republice [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016, či ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Chomutově tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 8. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru