Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 342/2013Usnesení NS ze dne 11.12.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.ND.342.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 38 předpisu č. 2/1993 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 342/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce A. D., právně zastoupeného JUDr. Rudolfem Skoupým, advokátem se sídlem Soudní 154/1, Svitavy, proti žalovanému GODENIS, s.r.o., identifikační číslo osoby 24171972, se sídlem Praha 6, Slavníkova 2357/9, právně zastoupeného JUDr. Perthenem, advokátem v AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velké Náměstí 135/19, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, identifikační číslo osoby 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, o zaplacení 87.795,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 11 C 237/2013, o návrhu vedlejšího účastníka na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 11 C 237/2013, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 11 C 237/2013 je projednávána věc o zaplacení částky 87.795,70 Kč s příslušenstvím v souvislosti s pracovním úrazem žalobce, který požaduje náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením.

Vedlejší účastník na straně žalované má za to, že z důvodu vhodnosti by měl rozhodovat Okresní soud ve Svitavách, v jehož obvodu má žalobce bydliště, byl zde léčen ve Svitavské nemocnici, a.s, a současně poukazuje na hospodárnost celého řízení, kdy všichni účastníci budou muset dojíždět na Okresní soud v Blansku, což povede k podstatnému zvýšení nákladů na cestovné a ztrátu času.

Žalovaný se ve svém vyjádření ze dne 25. 10. 2013 sdělil, že se připojuje k návrhu vedlejšího účastníka na postoupení věci Okresnímu soudu ve Svitavách.

Žalobce ve svém vyjádření ze dne 8. 11. 2013 sdělil, že s návrhem delegace k Okresnímu soudu ve Svitavách souhlasí a též ji navrhuje s ohledem na místo svého bydliště a místo prováděných lékařských ošetření.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, eventuálně na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

Za situace, kdy návrh na delegaci podal vedlejší účastník a žalobce i žalovaný s návrhem na přikázání věci jinému soudu souhlasí, kdy žalobce má bydliště ve Svitavách a současně byla jeho léčebná ošetření prováděna ve Svitavské nemocnici, a.s., se z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení jeví vhodným delegovat předmětnou věc Okresnímu soudu ve Svitavách.

Nejvyšší soud České republiky proto dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. jsou splněny a návrhu vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. prosince 2013

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru