Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 307/2017Usnesení NS ze dne 17.10.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
Pozůstalost (o. z.)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.ND.307.2017.1
Dotčené předpisy
§ 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014|§ 99 předpisu č. 292/2013Sb. ve znění od 01.01.2014

přidejte vlastní popisek

30 Nd 307/2017-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka ve věci pozůstalosti po I. K., zemř. 27. 3. 2016, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 46 D 1209/2016, o návrhu dědiců J. K. a B. K., na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 46 D 1209/2016 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno-venkov.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 12. 2016, č. j. 46 D 1209/2016-4, bylo zahájeno řízení o pozůstalosti po shora uvedené zůstavitelce a jako soudní komisařka byla k provedení úkonů v pozůstalostním řízení pověřena notářka Mgr. Jarmila Buršíková.

V protokolu o předběžném šetření ze dne 20. 2. 2017, č. j. 37 Cd 9/2017-27, (s J. K., manželem zůstavitelky) požádal K. „o přenesení projednávané věci k notáři v obvodu Okresního soudu Brno-venkov.“ Z obsahu spisu vyplývá, že K. má trvalé bydliště ve Š., přechodné bydliště v Ú. u B. B. K. (syn zůstavitelky) podáním doručeným soudní komisařce dne 31. 5. 2017 (na č. l. 31) rovněž požádal „o postoupení projednávané věci k notáři v obvodu Okresního soudu Brno-venkov“, a to z důvodu, že žije ve Š. a vzhledem ke vzdálenosti je pro něj B. výhodnější. Adresa místa trvalého pobytu syna zůstavitelky je podle listin ve spise v B.

Podle obsahu spisu K. a B. K. jsou jediní dědici, jejichž účast na řízení zatím vyšla najevo.

Soudní komisařka předložila spis k jeho dalšímu postoupení příslušnému soudu s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu Brno-venkov z důvodu vhodnosti. Poté Okresní soud v Ústí nad Labem předložil uvedený návrh na delegaci Nejvyššímu soudu jakožto soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Ústí nad Labem a Okresnímu soudu Brno-venkov (§ 12 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 12 o. s. ř. nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně (odst. 1). Věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odst. 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odst. 3).

Podle § 99 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. ř. s.“), právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána z důvodu vhodnosti, a k důvodu vhodnosti, pro který by věc měla být přikázána jinému soudu, mají účastníci uvedení v § 110, jejichž účast na řízení vyšla najevo již v době, kdy byl podán návrh na přikázání věci jinému soudu.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (v daném případě podle § 98 odst. 1 z. ř. s.), je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně. Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 30 Nd 159/2015).

V dané věci je nepochybné, že projednání pozůstalostního řízení před Okresním soudem Brno-venkov, bude vzhledem k vzdálenosti místa bydliště obou účastníků pozůstalostního řízení od procesního soudu hospodárnější a rychlejší.

S přihlédnutím k tomu, že s navrženou delegací vyslovil souhlas i druhý do úvahy přicházející dědic, Nejvyšší soud jako soud nejblíže nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu Brno-venkov podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru