Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 302/2020Usnesení NS ze dne 11.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.302.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 302/2020-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Michaela Nipperta v právní věci oprávněného D. D. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Lucií Tycovou Rambouskovou, advokátkou se sídlem v Praze, Národní 973/41, proti povinnému D. R. K., narozenému XY, naposledy bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1157/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1157/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále též jako „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 3. 6. 2020, č. j. 62 EXE 1157/2020-15, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněného bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Soud prvního stupně v odůvodnění usnesení uvedl, že oprávněný podal prostřednictvím exekutora návrh na nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením. Povinný je bulharským státním příslušníkem a není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky. Na základě dotazu k Ředitelství služby cizinecké policie bylo zjištěno, že v současné době nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho pobyt za účelem podnikání – OSVČ zanikl dne 16. 1. 2008. Poslední nahlášená adresa pobytu od 5. 10. 2004 do 16. 1. 2008 je XY, u ubytovatele J. G.. Jiné údaje k pobytu povinného nejsou evidovány, neboť materiály byly skartovány. Dále byl povinný na území České republiky pouze přihlášen k ubytování, a to naposledy od 25. 6. 2019 do 26. 6. 2019 na adrese XY, ubytovna XY Adresa pobytu povinného v jeho domovském státě, nahlášená při ubytování, je: XY. Současné místo pobytu povinného není známé. Nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Skutečnost, zda má povinný na území České republiky exekučně postižitelný majetek, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a obdobně i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 30 Nd 186/2016, ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Nd 27/2017, a ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť není možné dovodit podmínky místní příslušnosti. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Obvodní soudu pro Prahu 5. Podle názoru Nejvyššího soudu zmíněná zásada v daném případě hovoří pro místní příslušnost soudu, u něhož již byl podán návrh na pověření a nařízení exekuce a zahájeno exekuční řízení. Současně soud nepřehlédl, že v rozsudku (z počátku roku 2020) založeného ve spisu jako exekuční titul, v němž bylo rozhodováno o úpravě poměrů k nezletilému pro dobu před i po rozvodu manželství, a jímž byla schválena dohoda rodičů, je uvedena adresa v Praze 5, na níž se měl povinný zdržovat a která měla rovněž sloužit k doručování. Ačkoliv ze zjištění soudu prvního stupně vyplývá, že povinný měl hlášenu adresu pobytu v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 8, bylo tomu do roku 2008, a s ohledem na uplynulý čas tak nelze mít za to, že by bylo možné předpokládat hospodárnější či rychlejší projednání věci u posledně uvedeného soudu. Zdejší soud pro úplnost doplňuje, že okolnosti nesvědčí ani pro určení Obvodního soudu pro Prahu 10, neboť ze zjištění soudu vyplývá, že zde byl povinný pouze přihlášen k ubytování jediný den v roce 2019.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 8. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru