Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 296/2017Usnesení NS ze dne 29.11.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.ND.296.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 296/2017-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci oprávněného Města Kralupy nad Vltavou, se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, proti povinnému V. P., o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7008/2017, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7008/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Litoměřicích byla dne 28. 3. 2017 doručena žádost soudního exekutora o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného podle vykonatelného pokutového bloku ze dne 27. 1. 2015, č. Série GE/2013, E 0377842, vydaného Městskou policií Kralupy nad Vltavou.

Usnesením ze dne 11. 7. 2017, č. j. 31 EXE 7008/2017-15, Okresní soud v Litoměřicích vyslovil svoji místní nepříslušnost (výrok I) a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne (výrok II). Důvodem pro uvedený postup bylo zjištění, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit. V exekučním návrhu je u osoby povinného uvedena adresa bydliště R. n. L. Povinný neprochází registrem obyvatel. Podle sdělení Ministerstva vnitra je povinný státním příslušníkem Ukrajiny s ukončeným pobytem na území České republiky ke dni 4. 3. 2011. Řízení o žádosti povinného o prodloužení pobytu bylo dne 28. 12. 2013 pravomocně zastaveno. Současné místo jeho pobytu není známé.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech

a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že Okresnímu soudu v Litoměřicích se nepodařilo zjistit místo (trvalého) pobytu povinného na území České republiky. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a obdobně i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Nd 27/2017).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u kterého již byl podán návrh na pověření a nařízení exekuce a zahájeno řízení, a v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště v České republice (srov. exekuční návrh ze dne 14. 3. 2017 na č. l. 3; sdělení Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 13. 4. 2017 na č. l. 10; a sdělení Ministerstva vnitra ze dne 1. 6. 2017 na č. l. 13).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru