Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 296/2016Usnesení NS ze dne 26.09.2016

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:30.ND.296.2016.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

Nařízení () č. 44/2001


přidejte vlastní popisek

30 Nd 296/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné České republiky - Okresního soudu Praha - západ, identifikační číslo osoby 00024589, se sídlem v Praze 1, Karmelitská 377/19, proti povinnému M. J., o žádosti o pověření a nařízení exekuce k uspokojení pohledávky ve výši 21 060 Kč, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 206 EXE 7939/2016, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 206 EXE 7939/2016 projedná a rozhodne Okresní soud Praha - západ.

Odůvodnění:

Oprávněný podal zdejšímu soudu prostřednictvím exekutora JUDr. Milana Makariuse, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem v Praze 5, Plzeňská 298/276, návrh na nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením.

Okresní soud Praha – západ usnesením ze dne 22. 7. 2016, č. j. 206 EXE 7939/2016 – 13, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť v exekučním návrhu oprávněného, v exekučním titulu i v žádosti o pověření a nařízení exekuce je povinný označen bydlištěm ve Slovenské republice, lustrací v dostupných evidencích se soudu nepodařilo zjistit trvalý pobyt povinného na území České republiky.

Podle § 45 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013: „Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.“

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, když exekuce má být provedena dle požadavku oprávněné na území České republiky (srov. čl. 22 odst. 5 Nařízení Rady /ES/ č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech /tzv. nařízení Brusel I/) a je zřejmé, že nelze zjistit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu.

Z obsahu spisu vyplývá, že u povinného nebyl zjištěn ani trvalý pobyt, ani jiné místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Pokud jde o zjištění majetku povinného, dospěl Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k závěru, že ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, státní občan jiného členského státu Evropské unie, který nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje).

Předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou splněny, proto vycházel Nejvyšší soud při určení místní příslušnosti ze zásady hospodárnosti řízení a rozhodl tak, že věc bude projednána soudem, u kterého bylo řízení zahájeno (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 33 Nd 11/2014).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2016

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru