Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 295/2017Usnesení NS ze dne 14.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.ND.295.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 295/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, identifikační číslo osoby 257 88 001, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6, U Stanice 11/4, proti povinnému N. V. H., pro 11.233,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7170/2017, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7170/2017, projedná a rozhodne Okresní soud v Teplicích.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Litoměřicích je pod sp. zn. 31 EXE 7170/2017 vedeno řízení o žádosti Mgr. Richarda Bednáře, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 10, Na Plískavě 1525/2, o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného N. V. H. na základě exekučního titulu – příkazu Českého telekomunikačního úřadu, odbor pro východočeskou oblast ze dne 4. prosince 2015, č. j. ČTÚ-145 201/2011-636/VII. vyř. – MoŠ, jímž bylo povinnému uloženo uhradit oprávněné jistinu představující dlužnou cenu za poskytnou službu elektronických komunikací v celkové výši 11.233 Kč (v rozhodnutí popsaným způsobem). Součástí vymáhané povinnosti jsou i náklady nalézacího řízení ve výši 450 Kč a náklady právního zastoupení ve výši 3.146,- Kč, celkem je exekucí vymáháno k 31. březnu 2017 částka 14.829 Kč. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinnému, který není občanem České republiky, skončilo povolení k pobytu na území České republiky dne 28. prosince 2009 a následně bylo povinnému uděleno správní vyhoštění s dobou platnosti od 24. dubna 2012 do 25. května 2014. Povinný z území České republiky vyhoštěn nebyl, současné místo pobytu není známo, přičemž místem jeho podnikání (podle obchodního rejstříku) bylo D. – B. Povinným poslední nahlášená adresa pobytu byla v T. Za této procesní situace tak Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 11. července 2017, č. j. 31 EXE 7170/2017-15, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo pobytu v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní nepříslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (in http://www.nsoud.cz), vyložil, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř.

Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Teplicích, v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru