Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 29/2020Usnesení NS ze dne 14.04.2020

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.29.2020.1
Dotčené předpisy

§ 14 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 29/2020-400

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobce B. V., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Ladislavem Koženým, advokátem, se sídlem v Kolíně, Sladkovského 13, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 141/2015, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze Mgr. Jiří Čurda, JUDr. Jiří Macek a JUDr. Roman Horáček, Ph.D., nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí ve věci vedené Vrchním soudem v Praze pod sp. zn. 3 Co 147/2018.

Odůvodnění:

V podání ze dne 3. 1. 2020 (včetně doplnění ze dne 13. 1. 2020 a 15. 1. 2020) vznesl žalobce (dále jen „navrhovatel“) námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze Mgr. Jiřího Čurdy, JUDr. Jiřího Macka a JUDr. Romana Horáčka, Ph.D., kteří mají podle rozvrhu práce rozhodovat o odvolání navrhovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 3. 2017, č. j. 32 C 141/2015-308. Vrchní soud v Praze (u něhož je věc vedená pod sp. zn. 3 Co 147/2018) předložil dne 29. 1. 2020 námitku podjatosti Nejvyššímu soudu jako soudu nadřízenému.

Ohledně předmětného návrhu na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, který byl z větší části nesrozumitelný, byl navrhovatel vyzván k doplnění a upřesnění svého podání usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 1. 2020, č. j. 3 Co 147/2018-387. Obsahem doplnění ze dne 13. 1. 2020, které bylo zasláno Vrchnímu soudu právním zástupcem navrhovatele, byl pouze odkaz na důvody pochybnosti o nepodjatosti soudců uvedené navrhovatelem v prvním podání, aniž by tedy došlo k jejich vyjasnění, přičemž v doplnění uvedený prostý výčet již zmíněných soudců byl doplněn i o soudce JUDr. Jaroslava Bureše, o kterém se však navrhovatel v námitce podjatosti nikterak nevyjadřuje dříve ani poté. V dalším podání došlém Vrchnímu soudu v Praze dne 22. 1. 2020 navrhovatel svůj návrh zčásti vyjasnil tak, že námitky se týkají postupu jmenovaných soudců senátu 3 Co při rozhodování ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 Co 21/2018 spočívajícího v tom, že soudci měli „krýt“ jednání žalované a jednat „na politickou objednávku“, a že by tak snad měli činit i ve věci sp. zn. 3 Co 147/2018.

Soudci Mgr. Jiří Čurda, JUDr. Jiří Macek a JUDr. Roman Horáček, Ph.D., k návrhu na vyloučení shodně uvedli, že nemají žádný vztah k věci, k účastníkům řízení, k jejich zástupcům a nejsou jim známy žádné skutečnosti, pro něž by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí dané věci.

Podle § 14 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“, jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (odstavec 1). Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (odstavec 4).

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodování přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání rozhodnout v souladu se zákonem, nezaujatě a spravedlivě (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. 5 Nd 427/2000, nebo ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. 30 Nd 140/2015).

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Mgr. Jiřího Čurdy, JUDr. Jiřího Macka a JUDr. Romana Horáčka, Ph.D. Jmenovaní soudci nemají k věci, k účastníkům, ani k jejich zástupcům, jak vyplývá z jejich vyjádření, žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci. Takový vztah přitom nelze, oproti mínění navrhovatele, dovodit ani z okolností uvedených v námitce podjatosti, včetně podaných doplnění.

Důvodem vyloučení soudce nemohou být ani úvahy o správnosti jeho postupu v řízení, neboť ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. výslovně vylučuje, aby důvodem pochybností o soudcově nepodjatosti mohly být okolnosti, které spočívají buď v postupu v řízení o projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 1999, sp. zn. 2 Cdon 828/96, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2015, sp. zn. 21 Nd 312/2015).

Nejvyšší soud proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze Mgr. Jiří Čurda, JUDr. Jiří Macek a JUDr. Roman Horáček, Ph.D., nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí ve věci vedené Vrchním soudem v Praze pod sp. zn. 3 Co 147/2018. Protože nebylo prováděno dokazování, rozhodl nadřízený soud o námitce podjatosti, aniž nařizoval jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 4. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru