Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 240/2020Usnesení NS ze dne 11.08.2020

HeslaPozůstalost (o. z.)
Přikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.240.2020.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 99 předpisu č. 292/2019 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 240/2020-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Michaela Nipperta ve věci projednání dědictví po E. O., narozené XY, zemřelé dne 29. 9. 2018, posledně bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 1272/2018, o návrhu na delegaci vhodnou, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 1272/2018, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 10. 2018, č. j. 32 D 1272/2018-3, bylo zahájeno dědické řízení po zemřelé E. O., narozené XY, zemřelé dne 29. 9. 2018, posledně bytem XY, a současně jím byl pověřen notář Mgr. Martin Diviš LL.B. všemi úkony v řízení o dědictví kromě úkonů podle § 101 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb.

V průběhu řízení o dědictví podali a) Z. O., b) L. K. a c) L. O. (dále též jako „žadatelé“) žádost o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Uherském Hradišti, soudnímu komisaři Mgr. Bohumilu Kuncovi. Žadatelé uvedli, že dne 27. 4. 2019 zemřel pan P. O., syn zůstavitelky E. O., a projednáním jeho pozůstalosti byl pověřen soudní komisař Mgr. Bohumil Kunc, notář v Uherském Hradišti. Dále uvedli, že zemřelý P. O. je jediným v úvahu připadajícím dědicem ze zákonné dědické posloupnosti v první třídě dědiců podle § 1635 odst. 1 občanského zákoníku zůstavitelky E. O.. Žadatelé jsou účastníky řízení po P. O., trvale se zdržují v okrese Uherské Hradiště a dostavení se do Prahy k projednání pozůstalosti po E. O. pro ně znamená přílišné komplikace. Projednání pozůstalosti po E. O. je závislé na projednání pozůstalosti po P. O., přičemž pozůstalostní řízení po P. O. může být ukončeno až po ukončení pozůstalostního řízení po E. O.. Delegace, jak je navrhována, by měla vést k rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání věci a po skutkové stránce spolehlivějšímu a důkladnějšímu posouzení věci. O delegaci žádají všichni v úvahu připadající zákonní dědicové P. O., a delegace vhodná tak nezpůsobí újmu jinému účastníku.

Vzhledem k tomu, že zůstavitelka zemřela dne 29. 9. 2018, je třeba v řízení o pozůstalosti postupovat podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), za subsidiárního použití zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ o. s. ř.“).

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být z důvodu vhodnosti věc přikázána jinému soudu téhož stupně. Podle § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat [v daném případě výlučná místní příslušnost stanovená ustanovením § 98 odst. 1 písm. a) z. ř. s.], je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001 ve věci sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzované věci důvody pro postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nebyly shledány. Sama skutečnost, že žadatelé, jakožto předpokládaní dědicové po P. O., který byl podle dosavadních zjištění jediným pozůstalým dítětem zůstavitelky, se trvale zdržují v okrese Uherské Hradiště a že delegaci z důvodu vhodnosti navrhli, nemůže bez dalšího být sama o sobě důvodem pro přikázání věci z důvodu vhodnosti. Rovněž ani nespecifikované obtíže, které jim mají bránit v dostavení se do Prahy, ani naznačené procesní konsekvence vedení dvou dědických řízení nevede k závěru, že by bylo nutné přistoupit k aplikaci výjimky vůči zásadě zákonného soudce.

Dědické řízení po E. O. u Obvodního soudu pro Prahu 5 probíhá od roku 2018 a v rámci něj již bylo provedeno předběžné šetření výslechem P. O. a byl též zjišťován rozsah pozůstalosti, popř. též cena určitých jejích součástí. Nelze tak uzavřít, že by přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti vzhledem k výše uvedenému vedlo k hospodárnějšímu, rychlejšímu či důkladnějšímu projednání věci.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud neshledal splnění podmínek pro delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a rozhodl, že věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 1272/2018 se Okresnímu soudu v Uherském Hradišti nepřikazuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 8. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru