Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 237/2020Usnesení NS ze dne 11.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.237.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 237/2020-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Michaela Nipperta v právní věci oprávněné Home Credit a.s., identifikační číslo osoby 26978636, se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, zastoupené Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M. advokátem se sídlem v Praze 2, Svobodova 136/9, proti povinnému Z. G., narozenému XY, posledně bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1245/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1245/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Okresní soud v Rakovníku (dále též jako „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 28. 4. 2020, č. j. 28 EXE 1245/2020-16, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Soud prvního stupně v odůvodnění usnesení uvedl, že se oprávněná svým návrhem k soudnímu exekutorovi domáhá nařízení exekuce na majetek povinného podle exekučního řádu k vymožení své pohledávky ve výši 27 060 Kč s příslušenstvím podle exekučního titulu, tj. platebního rozkazu soudu prvního stupně ze dne 30. 1. 2020, č. j. 5 C 21/2020-14. V exekučním návrhu oprávněná uvedla bydliště povinného na adrese XY. Exekutor následně požádal o pověření a nařízení exekuce soud prvního stupně.

Soud prvního stupně při zkoumání, zda je místně příslušným pro vydání pověření soudního exekutora k vedení exekuce, zjistil, že povinný je státním příslušníkem Polské republiky a v období do 31. 12. 2016 byl hlášen na adrese XY. Ke dni podání sdělení nenahlásil změnu adresy. Lustrací v Centrální evidenci obyvatel bylo zjištěno, že se povinný v současné době nenachází ve vazbě, výkonu trestu ani zabezpečovací detenci.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Skutečnost, zda má povinný na území České republiky exekučně postižitelný majetek, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a obdobně i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 30 Nd 186/2016, ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Nd 27/2017, a ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť není možné dovodit podmínky místní příslušnosti. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Rakovníku. Podle názoru Nejvyššího soudu zmíněná zásada v daném případě hovoří pro místní příslušnost soudu, u něhož již byl podán návrh na pověření a nařízení exekuce a zahájeno exekuční řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 8. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru