Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 217/2005Usnesení NS ze dne 11.11.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:30.ND.217.2005.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 217/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Statutárního města K. proti žalovaným 1) R. O., zastoupeného Mgr. P. K., justiční čekatelkou Krajského soudu v Ostravě, a 2) T. O., zastoupené advokátkou, o 20.905,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 22 C 77/2005,

o návrhu druhé žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená dosud u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 22 C 77/2005,

se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.

Odůvodnění:

Druhá žalovaná navrhuje „přenesení příslušnosti“ na Okresní soud v Trutnově s odůvodněním, že první žalovaný je od února 2002 neznámého pobytu a sama bydlí od srpna 2004 v P., okres Trutnov.

Návrh druhé žalobkyně je podle svého obsahu návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti ve smyslu § 12 odst. 2 o.s.ř. (§ 41 odst. 2 o.s.ř.).

Žalobce s návrhem, aby věc byla delegována Okresnímu soudu v Trutnově, nesouhlasí. Namítá, že první žalovaný je dosud v Karviné přihlášen k trvalému pobytu a že tento soud v minulosti projednával a rozhodl o návrhu žalobce proti oběma žalovaným o přivolení k výpovědi z nájmu předmětného bytu.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 též k důvodu,

pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.).

Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. je typicky existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (v daném případě místní příslušnost stanovená § 87 písm. b/ o.s.ř.), je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.11.2001, sp.zn. I. ÚS 144/2000).

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tak mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná. Důvodem, aby věc byla přikázána soudu, v jehož obvodu nyní bydlí druhá žalovaná, nemůže být pouhá změna jejího bydliště, nýbrž takové okolnosti, z nichž lze spolehlivě dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

Přikázáním věci Okresnímu soudu v Trutnově, v jehož obvodu nyní druhá žalovaná bydlí, by nebylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, což ostatně netvrdí ani sama druhá žalovaná.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu druhé žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Trutnově podle § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. listopadu 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru